Senat poparł ustawę znoszącą podwójne sankcje za błędy w refundacji. Zdaniem samorządu lekarskiego nowe prawo nie spełnia jednak oczekiwań środowiska.
Chodzi o nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która trafi teraz do prezydenta. Jest ona związana z inną nowelizacją tej ustawy – z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 399), która zmieniła zasady kontroli prowadzonych przez NFZ w placówkach medycznych.
Naczelna Rada Lekarska (NRL) wskazywała, że ustawa ta nadaje nowe brzmienie art. 52a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.), rozszerzając możliwość nakładania na świadczeniodawców realizujących kontrakt z NFZ kar administracyjnych w związku z ordynacją leków. Wskazane w nim sytuacje są tożsame z tymi przewidzianymi w obowiązującym art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej, obligującym lekarza do zwrotu kwoty nienależnej refundacji. Zdaniem NRL oznacza to dodatkową sankcję za to samo. Na etapie prac w Senacie o zmianę tych przepisów apelował były minister zdrowia, obecnie senator Konstanty Radziwiłł. Nie wniósł poprawek, ale resort zdrowia zadeklarował, że wprowadzi stosowne modyfikacje, zanim nowe zasady kontroli zaczną obowiązywać. W opinii NRL obietnica ta nie została dotrzymana.
– Co prawda ustawa usuwa trzy spośród pięciu przesłanek do nałożenia kary administracyjnej, które wprowadzała ustawa z 21 lutego 2019 r., lecz dwie przesłanki: nieprowadzenie dokumentacji medycznej oraz prowadzenie jej niezgodnie z przepisami pozostawiono bez zmian – zwraca uwagę Andrzej Matyja, prezes NRL.
Dodaje, że w przypadku wejścia tych przepisów w życie lekarz poddany kontroli NFZ w zakresie wystawiania recept, który nie będzie mógł przedstawić dokumentacji medycznej pacjenta (np. z powodu jej zaginięcia) będzie zobowiązany do zwrotu kwoty refundacji leków przepisanych temu pacjentowi (tak jak ma to miejsce obecnie) oraz dodatkowo zostanie ukarany karą administracyjną.
Etap legislacyjny
Ustawa poparta przez Senat