Ratownik medyczny będzie mógł wykonywać funkcje związane z zarządzaniem oddziałem ratunkowym w takim samym zakresie jak pielęgniarka oddziałowa. Warunkiem będzie posiadanie pięcioletniego doświadczenia w jednostkach systemu – analogiczne wymogi spełniać musi obecnie kierownik zespołu ratownictwa.
To jedna ze zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Jest ono aktem wykonawczym do uchwalonej na zeszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532).
Stanowi ona m.in., że wszystkie SOR-y mają pracować według takich samych zasad. Ich szczegóły określone są właśnie w rozporządzeniu.
Zgodnie z nim osoby zgłaszające się na SOR będą pobierały numerek do rejestracji. Po zarejestrowaniu się poddane zostaną segregacji medycznej. Do jej prowadzenia wyznaczony ma być odrębny personel. Pacjenci będą kwalifikowani do jednej z pięciu kategorii, z różnym czasem oczekiwania na udzielenie pomocy medycznej (od natychmiastowej – kategoria czerwona – do maksymalnie 240 minut oczekiwania – kategoria niebieska). Będą otrzymywać opaskę na rękę w kolorze odpowiadającym danej kategorii. Pacjentów przywiezionych przez karetki, rejestrować będą członkowie zespołu ratownictwa. Osoby zakwalifikowane do dwóch grup świadczących o braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego (zielonej lub niebieskiej) zostaną poinformowane o możliwości skorzystania z usług podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Wprowadzono również wymóg posiadania przez SOR sprzętu na wymianę z zespołami ratownictwa medycznego – desek ortopedycznych z kompletem pasów oraz kołnierzy ortopedycznych. Ma to usprawnić pracę i zapewnić natychmiastową gotowość zespołu – po przekazaniu pacjenta do SOR – do przyjęcia kolejnego zgłoszenia.
Rozporządzenie określa także wyposażenie oraz standardy, jakie powinien spełnić każdy SOR, np. bezkolizyjne trakty komunikacyjne, dostęp do badań diagnostycznych wykonywanych w laboratorium, badania tomograficznego, badań endoskopowych.
Etap legislacyjny
Projekt po wstępnych konsultacjach