Nowy wzór formularza do przekazywania informacji o wystąpieniu zakaźnej choroby – rozszerzony o informację o obywatelstwie pacjenta – wprowadza projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.
Tego rodzaju informacje obowiązkowo przekazywane są przez lekarzy do właściwych inspektorów sanitarnych, na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.).
Najistotniejszą zmianą jest określenie nowego wzoru formularza, zawierającego informację o obywatelstwie osoby chorej. Jak tłumaczą autorzy projektu, ma to fundamentalne znaczenie w kontekście nadzoru epidemiologicznego, szczególnie w sytuacji intensywnego ruchu międzynarodowego. Im więcej szczegółowych informacji o pacjencie będzie miała inspekcja, tym łatwiej będzie monitorować rozprzestrzenianie się choroby.
Projekt doprecyzowuje też sposób przekazywania zgłoszeń drogą elektroniczną. Poza istniejącą obecnie możliwością wykorzystania formularza udostępnionego w Systemie Monitorowania Zagrożeń dopuszcza się korzystanie z aplikacji gabinetowych, czyli systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja pacjenta. To najprostszy sposób, niewymagający ponownego wprowadzania danych chorego.
Nowością jest możliwość zgłaszania telefonicznego na specjalny numer alarmowy. Jednocześnie określono schorzenia, które – ze względu na konieczność podjęcia pilnych działań – objęte będą takim obowiązkiem w każdym przypadku.
Są to m.in. choroby o szczególnie ciężkim przebiegu, np. ebola i wirusowe gorączki krwotoczne, choroby odzwierzęce mogące wskazywać na atak bioterrorystyczny lub – w przypadku naturalnego wystąpienia – wymagające interwencji Inspekcji Weterynaryjnej, a także objęte programem eliminacji jak odra.
W przypadku wystąpienia lub podejrzenia przypadku choroby zakaźnej na przejściu granicznym trzeba będzie zawiadomić inspekcję w kraju sąsiednim.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach