Pacjent posługujący się elektronicznym zleceniem nie będzie mógł zapisać się do kilku lekarzy tej samej specjalności – nawet gdy otrzyma więcej niż jedno skierowanie. Dzięki temu skrócić się mają kolejki.Takie rozwiązanie przewidziano w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Jej projekt, skierowany właśnie do konsultacji, wprowadza zmiany w czterech aktach prawnych, przede wszystkim w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.) oraz ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1845, ze zm.).
Zmiany są konieczne ze względu na planowany w czwartym kwartale 2018 r. pilotaż e-skierowań. Obowiązująca definicja skierowania, choć zakłada, że jest ono co do zasady dokumentem w postaci elektronicznej (a w enumeratywnie wskazanych przypadkach ma postać papierową), budzi liczne wątpliwości interpretacyjne.
Reklama
Z projektowanych przepisów ma wprost wynikać, jakie skierowania będą miały e-postać. Będą to zlecenia na: świadczenia z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz na leczenie szpitalne. Katalog ten może być stopniowo poszerzany.
Jednocześnie doprecyzowano, że skierowanie ma postać elektroniczną w przypadku, gdy uprawnia pacjenta do wpisu na listę oczekujących oraz otrzymania świadczenia. E-skierowania nie będą zatem obejmować dokumentów, które dotyczą kierowania pacjentów na różnego rodzaju badania czy konsultacje w ramach już udzielanych im świadczeń. Czyli np. takich sytuacji jak badania diagnostyczne i konsultacje w ramach planowego leczenia operacyjnego w szpitalu czy dodatkowe badania diagnostyczne w związku z leczeniem w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (wówczas to świadczeniodawca pokrywa koszty tych badań).
Pacjent, któremu zostanie wystawione e-skierowanie, otrzyma informację na wskazany adres poczty elektronicznej, numer telefonu albo w formie wydruku. W projekcie zaproponowano doprecyzowanie przepisów w celu podkreślenia możliwości wyboru sposobu komunikacji. Aby zapisać się na listę oczekujących na dane świadczenie na podstawie e-skierowania, pacjent musi przekazać wybranemu świadczeniodawcy dane dostępowe (określone będą dwa możliwe sposoby posłużenia się e-skierowaniem: na podstawie klucza dostępu albo kodu dostępu wraz z numerem PESEL); ten określi odpowiedni status dokumentu w systemie teleinformatycznym Platformy P1 (w ramach którego działać będą usługi e-zdrowia).
Projekt stanowi, że pacjent może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących. Skierowanie zostanie wówczas automatycznie przez system oznaczone jako „w realizacji” i jego ponowne użycie do zapisania się do innego świadczeniodawcy nie będzie możliwe. Będzie to obejmować również sytuacje, gdy ktoś będzie miał kilka skierowań na to samo świadczenie od różnych lekarzy. Nie będzie to jednak dotyczyło korzystających z opieki zdrowotnej odpłatnie.
Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji