16 lutego w życie wchodzi ustawa z 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz.U. poz. 2111; dalej: u.o.z.p.n.k.s.). Wprowadzi ograniczenia w działalności placówek, w tym całkowity zakaz ich reklamy i promocji, zakaz korzystania z nich przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, a ponadto obowiązek informowania klientów o negatywnych skutkach ekspozycji na promieniowanie UV.
Ukazało się właśnie rozporządzenie, które określa treść i wygląd tabliczki ostrzegawczej. Powinna zawisnąć w widocznym miejscu już od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Kto jej nie zamieści albo złamie nowe zakazy, ryzykuje karą w wysokości nawet 50 tys. zł. Dziś przypominamy najważniejsze nowe obowiązki oraz opisujemy wymogi co do treści i wyglądu nowej obowiązkowej tabliczki.
ZAKAZ REKLAMY I PROMOCJI
Ustawa wprowadzi całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium (art. 4 u.o.z.p.n.k.s.). Oznacza to, że nie będzie można polecać swoich usług w:
● telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
● na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
● środkach usług informatycznych (np. na portalach internetowych).
Ważne definicje
Reklama to rozpowszechnianie informacji o usługach w zakresie udostępniania solarium lub symboli graficznych z nimi związanych, służące popularyzowaniu korzystania z solarium, z wyłączeniem informacji używanych do celów handlowych pomiędzy podmiotami świadczącym usługi w zakresie udostępniania solarium oraz zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem solariami (art. 2 pkt. 4 u.o.z.p.n.k.s),
Promocja to publiczne rozdawanie rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium, oferowanie konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnie stosowanej, organizowanie premiowanej sprzedaży usług w zakresie udostępniania solarium lub konkursów opartych na ich zakupie, a także innych form publicznego zachęcania do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata (art. 2 pkt. 3 u.o.z.p.n.k.s ).
ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA MAŁOLETNIM
Niedozwolone będzie udostępnianie usług osobom małoletnim, czyli takim, które nie ukończyły 18. roku życia. W związku z tym dla pracowników salonów wprowadzono dodatkowe uprawnienia żądania od osoby pragnącej skorzystać z usługi okazania dokumentu potwierdzającego wiek, jeśli istnieją wątpliwości co do jej pełnoletności (art. 5 ust.2 u.o.z.p.n.k.s.). W razie odmowy okazania dokumentu pracownicy mają obowiązek odmówić wykonania usługi takiej osobie (art. 5 ust. 3 u.o.z.p.n.k.s.).
OSTRZEŻENIE PRZED SKUTKAMI
Świadczący usługi musi umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje o obowiązujących zakazach oraz ostrzeżenie o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (art. 6 u.o.z.p.n.k.s.). Treść i wygląd tabliczki określone zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia z 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia, oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.U. poz. 275). [wzór tabliczki s. C1] Tabliczka musi spełniać następujące wymagania:
● powinna mieć format co najmniej A4 (czyli 297 mm x 210 mm);
● napisy powinny być wykonane wielkimi literami i czcionką Times New Roman;
● rozmiar czcionki w napisie głównym - co najmniej 32 pkt, informacja w nawiasie - co najmniej 22 pkt.
Rozporządzenie nie wskazuje materiału, z jakiego powinna być wykonana tabliczka, kolorów czcionki czy tła. Może być to zatem kartka papieru.
Nad przestrzeganiem przepisów czuwać ma Państwowa Inspekcja Sanitarna.