Walka z nowotworami, przeciwdziałanie otyłości, poprawa jakości opieki okołoporodowej oraz lepsza koordynacja opieki nad osobami niesamodzielnymi – to niektóre z priorytetów zdrowotnych określonych w nowym rozporządzeniu.
Zakwalifikowanie danej dziedziny jako priorytetu zdrowotnego jest jednym z czynników decydujących o tym, czy świadczenie znajdzie się w koszyku. Określając priorytety, minister powinien mieć na uwadze m.in. stan zdrowia obywateli. Od tego roku musi uwzględnić również mapy potrzeb zdrowotnych. Stąd konieczność wydania nowego rozporządzenia w tej sprawie. Jego projekt opublikowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia.
Wśród priorytetów wymieniono zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu: chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca i udarów mózgu, nowotworów złośliwych, przewlekłych chorób układu oddechowego. Wskazano na konieczność przeciwdziałania otyłości i cukrzycy oraz walkę z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. W projekcie wymieniono też zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych, tworzenie zdrowych warunków w środowisku nauki, pracy i zamieszkania oraz zwiększenie koordynacji opieki nad pacjentami starszymi oraz niesamodzielnymi. W rozporządzeniu mowa jest także o poprawie jakości opieki okołoporodowej oraz nad matką, noworodkiem i dzieckiem do trzech lat.
Priorytety ujęte w rozporządzeniu to odpowiedź na problemy stanowiące największe obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego. Uwzględniono w nim także zasadę, że szczególną opieką należy objąć dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i starsze.
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 31a ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.). Ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji