Uproszczenie zasad zatrudniania lekarzy cudzoziemców oraz wprowadzenie stypendiów dla rezydentów, które musieliby odpracować w kraju, zapowiada resort zdrowia.Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów dodano projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który ma wprowadzić zmiany w kształceniu lekarzy, w szczególności w zakresie stażu podyplomowego i szkolenia specjalizacyjnego. Nie określono na razie, kiedy nowe rozwiązania miałyby wejść w życie.
Zdaniem resortu zmiany mają umożliwić podniesienie wynagrodzeń młodych lekarzy i zachęcić ich do pracy w Polsce. Zwiększą też dostęp do wolnych miejsc specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny. Obecnie trzeba wybrać konkretną specjalizację i województwo, w którym ma być realizowana. Nowe przepisy pozwolą lekarzom aplikować na wolne miejsca specjalizacyjne na terenie całego kraju. Nowością będzie utworzenie jednego, centralnego systemu kwalifikacji na miejsca rezydenckie finansowane przez ministra zdrowia oraz pozostałe wolne miejsca pozarezydenckie za pomocą elektronicznego systemu prowadzonego w ramach Systemu Monitorowania Kadr Pracowników Medycznych (SMK).
Pojawić się mają nowe, finansowe „umowy lojalnościowe” dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne. Mieliby się oni dobrowolnie zobowiązywać do tego, że po uzyskaniu tytułu specjalisty odpracują w kraju czas równy co najmniej okresowi otrzymywania dodatkowego wsparcia finansowanego wynikającego z umowy. Resort oczekuje, że dzięki temu zmniejszy się deficyt lekarzy związany z zapowiadaną przez nich migracją z Polski.
Rozwiązywaniu problemów kadrowych mają służyć także zapisy umożliwiające w trybie uproszczonym zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów spoza Unii Europejskiej. Kolejną nowością jest umożliwienie wszystkim lekarzom cudzoziemcom odbywania szkolenia specjalizacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Także staż podyplomowy cudzoziemcy realizowaliby na takich samych zasadach jak Polacy.
Aby zapewnić rezydentom możliwość zapoznania się z pracą w trybie dyżurowym, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa, w projekcie podzielono dyżury medyczne na samodzielne, prowadzone przez lekarza, który uzyskał pozytywną opinię kierownika specjalizacji, oraz na dyżury towarzyszące.
Do porządku prawnego wprowadzane będą także dwa nowe egzaminy, które mają sprawdzać na danym etapie efekty szkolenia odbytego przez lekarzy: Państwowy Egzamin Modułowy (PEM) i Państwowy Egzamin Umiejętności (PEU).
Projekt ma także dostosować przepisy ustawy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zapisy dotyczące klauzuli sumienia i obowiązku udzielania pomocy lekarskiej.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów