Ministerstwo zamierza wprowadzić zmiany w zasadach oceny ofert w zakresie m.in. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, opieki długoterminowej, psychiatrii oraz leczenia szpitalnego.Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej resort skierował do konsultacji. Propozycje są związane z planowanym ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowych postępowań na zawarcie umów. W wyniku analizy dostępności do poszczególnych procedur resort uznał, że konieczne są zmiany niektórych kryteriów oceny.
Nowe zasady nie będą dotyczyły postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia.
Reklama
Jeśli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, projekt m.in. usuwa kryteria, które wymagają od komisji konkursowych znacznych nakładów pracy i wiążą się z wglądem do dokumentacji medycznej.
W przypadku psychiatrii i leczenia uzależnień dodano np. warunki premiujące współpracę z pracownikiem socjalnym, ułatwiającą samodzielne funkcjonowanie pacjenta. Zaproponowano też kryterium faworyzujące placówki, które zapewniają lekarza wyłącznie dla izby przyjęć, a nie takiego, który schodzi na izbę z oddziału.
W zakresie rehabilitacji leczniczej zmniejszono m.in. wymiar etatu specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, ponieważ obecny warunek utrudnia pozyskanie personelu. Usunięto wymóg posiadania basenu rehabilitacyjnego premiujący świadczeniodawców ubiegających się o umowy na fizjoterapie ambulatoryjną. Ma to wesprzeć podmioty z terenów wiejskich i małych miast.
Jeśli chodzi o świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, m.in. rozszerzono premiowane specjalizacje lekarskie. W warunkach dotyczących personelu pielęgniarskiego odstąpiono od premiowania odsetka liczby pielęgniarek z określonymi kwalifikacjami na rzecz premiowania procentowego udziału ich czasu pracy.
Projekt zmienia również zasady oceniania szpitali prowadzących leczenie w trybie hospitalizacji planowej i leczenia jednego dnia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji