Jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cena to kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze najlepszych ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - stanowi projekt rozporządzenia przygotowanego przez resort zdrowia.

Szczegółowe kryteria wyboru ofert są to warunki, których spełnienie decyduje o miejscu oferty w rankingu wszystkich ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które nie podlegały odrzuceniu. Niespełnienie tych warunków nie wyklucza świadczeniodawcy z możliwości zawarcia z nim umowy, a jedynie skutkuje uzyskaniem niższej liczby punktów rankingowych, co w konsekwencji oznaczać może wybór oferty konkurencyjnych świadczeniodawców w przypadku złożenia w postępowaniu większej liczby ofert.

Obecnie kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określane są zarządzeniami prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Z dniem 1 lipca br. to minister zdrowia będzie zobowiązany do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria wyboru ofert. Resort przygotował projekt takiej regulacji, który w zasadniczej większości przejmuje szczegółowe kryteria opracowane dotychczas przez prezesa NFZ.

Wśród najważniejszych zmian zaplanowanych przez autorów projektu jest np. premiowanie podmiotów prowadzących szkolenie specjalizacyjne lekarzy. Premiowani mieliby też być m.in. świadczeniodawcy prowadzący dokumentację medyczną w formie elektronicznej, współpracujący z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także realizujący kompleksowo świadczenia w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Premiowani mają być też świadczeniodawcy posiadający ważną pozytywną opinię wojewody co do celowości inwestycji.

Zaproponowano też nowy mechanizm wyboru świadczeniodawców w przypadku uzyskania równej liczby punktów. Przewiduje się, iż w takim przypadku o pozycji w rankingu decydować będzie większa liczba punktów uzyskana kolejno w następujących kryteriach: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cena. "Powyższe zapobiegać ma sytuacji braku możliwości wyboru ofert z uwagi na osiągnięcie równej liczby punktów przez kilka ofert" - wyjaśnia resort.

Wprowadzone mają być także punkty ujemne za nieprawidłowości w realizacji umowy, które nie wynikają z kontroli (np. za nieprzekazywanie lub nieterminowe przekazywanie list oczekujących). Ma to zrównoważyć sytuację świadczeniodawców, którzy dopiero ubiegają się o udzielanie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego z sytuacją świadczeniodawców już realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którzy uzyskiwać będą dodatkowe punkty z tego tytułu w ramach kryterium ciągłości.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnych zdecydowano się m.in. na premiowanie tych oferentów, którzy realizują w ramach umowy świadczenia wstępnej lub pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Z kolei w celu podniesienia jakości udzielania świadczeń w zakresie alergologii wprowadzono szereg dodatkowych kryteriów premiujących wykonywanie wysokospecjalistycznej diagnostyki.

W świadczeniach szpitalnych m.in. poszerzono katalog kategorii jakościowych dla poszczególnych zakresów świadczeń. Autorzy projektu przekonują, że stwarza to "większe możliwości wyboru do zawarcia umowy świadczeniodawców dysponujących wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną, aparaturą i sprzętem medycznym oraz oferujących świadczenia o wysokiej jakości, niejednokrotnie o zaawansowanej technologii medycznej".

Dodatkowym warunkiem branym pod uwagę przy ocenie oferty będzie też kompleksowa realizacja świadczeń chemioterapii i radioterapii onkologicznej. Wprowadzono także warunek realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tej samej dziedzinie medycyny w poradni specjalistycznej przyszpitalnej. Ma to przyczynić się do poprawy koordynacji całego procesu leczniczego, a tym samym zwiększenia dostępności do świadczeń.

Kryteria wyboru ofert zostały określone także m.in. dla świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego, uzdrowiskowego i ratownictwa medycznego.

W przypadku świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych w zakresie chemioterapii projekt rozporządzenia odchodzi od stosowanej dotychczas praktyki kontraktowania i określania kryteriów wyboru ofert odrębnie na trzy zakresy postępowań w zależności od trybu podawania chemioterapii: ambulatoryjny, jednodniowy, hospitalizacji. Zaproponowano kontraktowanie wszystkich trybów w jednym postępowaniu. "Projektowany model optymalizuje sposób kontraktowania chemioterapii ograniczając o 2/3 liczbę koniecznych postępowań i przyczynia się do racjonalnego wydatkowania środków publicznych" - przekonuje resort.

Konsultacje publiczne projektu mają trwać do 30 maja.