Plany remontów czy doposażenia szpitali i poradni w sprzęt będą jeszcze wnikliwiej oceniane. Zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Właśnie ruszyły jej konsultacje.
O tym, że ministerstwo chce poszerzyć zakres działającego od około roku Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) jako pierwszy pisał DGP. Ministerstwo w nowej regulacji uwzględnia m.in. postulaty szefów placówek w sprawie remontów i modernizacji.
Co się zmieni?
Obecnie było wprost wpisane, że korzysta się z niego przy ocenie inwestycji dotyczących działalności leczniczej z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Po zmianach dokument posłuży do oceny przedsięwzięcia już na etapie planowania utworzenia podmiotu leczniczego (wniosek taki zamiast np. szpitala będzie mogła złożyć uczelnia medyczna czy samorząd planujące jego utworzenie).
We wniosku będzie trzeba wskazać części inwestycji mające służyć udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wskazanych specjalności lekarskich wraz z informacją o ich szacowanej wartości. Pozwoli to lepiej ocenić inwestycje dotyczące np. wielooddziałowych szpitali lub wielospecjalistycznych poradni pod kątem tego, w jakich zakresach uzupełniają luki w systemie ochrony zdrowia, a w jakim mogą dublować inne przedsięwzięcia.
Ponadto IOWISZ, wykorzystywany dotychczas głównie przy inwestycjach z unijnym wkładem oraz dużych, rzędu przynajmniej kilku milionów złotych, ma być wykorzystywany także przy dotacjach (o których mowa w art. 115 ust. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).
– Minister zdrowia stoi na stanowisku, iż wsparcie ze środków publicznych powinny otrzymywać wyłącznie te przedsięwzięcia inwestycyjne, które są faktycznie celowe, a więc odpowiadają istniejącym potrzebom zdrowotnym, mogąc wesprzeć ochronę zdrowia na danym obszarze – czytamy w ocenie skutków regulacji.
Ze względu na to, że większość szpitali mieści się w budynkach mających kilkadziesiąt lat lub więcej, wprowadzono też ważną zmianę mającą na celu zwiększenie szans na pozytywną ocenę ich modernizacji. Osobny formularz ma być przygotowany dla inwestycji odtworzeniowych. Chodzi np. o remonty, termomodernizacje, które pozostają bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i ich dostępność dla pacjentów, przez co słabiej wypadały w ocenie IOWISZ-em.
Większość przepisów miałaby wejść w życie od nowego roku.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach