Alkohol, papierosy, dewizy, żywność, rośliny, lekarstwa, zwierzęta domowe, pamiątki egzotyczne a także dzieła sztuki i zabytki oraz broń i amunicja to kategorie, które podlegają szczególnym regulacjom celno-skarbowym. Planując podróż - w szczególności poza Unię Europejską i z powrotem - warto wcześniej zadbać o to, by zawartość naszego bagażu była zgodna z przepisami.

Normy ilościowe i wartościowe towarów

I. Normy ilościowe i wartościowe towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej), które są zwolnione z należności celnych przywozowych.

Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich w ramach następujących norm w transporcie:

a) lądowym – do równowartości 300 euro;

b) lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro.

Do tych wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych, niezbędnych dla potrzeb podróżnego; wartości bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie; wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego); a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat według poniższych norm:
1) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim:
a) papierosy – 200 sztuk albo
b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 100 sztuk, albo
c) cygara – 50 sztuk, albo
d) tytoń do palenia – 250 g;
Przykład: Maksymalnie można przywieźć 200 sztuk papierosów - przywóz 120 szt. papierosów stanowi 3/5 normy. Maksymalnie można przywieźć 50 sztuk cygar - przywóz 10 sztuk cygar stanowi 1/5 normy. Maksymalnie można przywieźć 250 g tytoniu do palenia – przywóz 50 g tytoniu stanowi 1/5 normy.

2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski:
a) papierosy – 40 sztuk albo
b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) – 20 sztuk, albo
c) cygara – 10 sztuk, albo
d) tytoń do palenia – 50 g;3) napoje alkoholowe:
a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej (np. wódka) – 1 litr lub
b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry (np. likiery), i
c) wina niemusujące – 4 litry, i
d) piwo – 16 litrów;Przykład: Maksymalnie można przywieźć 1 litr wódki albo 2 litry likieru o mocy do 22 % oraz 4 litry wina i 16 litrów piwa.

4) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ma miejsce zamieszkania w strefi e nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefi e nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:
a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 0,5 litra albo
b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i
c) wina niemusujące – 0,5 litra, i
d) piwo – 2 litry; Przykład: Maksymalnie można przywieźć 0,5 litra wódki i 0,5 litra wina oraz 2 litry piwa.Przykład: Maksymalnie można przywieźć 40 sztuk papierosów – zakup 20 sztuk stanowi 1/2 normy. Maksymalnie można przywieźć 10 sztuk cygar – przywóz 5 sztuk cygar stanowi 1/2 normy.

UWAGA! Zwolnienie w ramach norm (pkt. 1 i 2) można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %. Zwolnienie w ramach norm (pkt. 3 i 4) można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

Wartości dewizowe

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10.000 euro, z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi należącymi do obszaru Schengen.

UWAGA! Obszar Schengen obejmuje terytorium 26 państw: 22 Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE): Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch oraz 4 państw stowarzyszonych: Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Państwami Członkowskimi UE, które pozostają poza obszarem Schengen są: Wielka Brytania, Irlandia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia i Cypr.

III. Ograniczenia w przywozie i wywozie

Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Unii Europejskiej uzależniony jest od spełnienia dodatkowych - poza formalnościami celnymi - wymagań nie mających charakteru fiskalnego.

Takim wymogiem jest np. obowiązek przeprowadzenia kontroli granicznej przez wyspecjalizowane służby (m. in. kontrola sanitarna, weterynaryjna czy fitosanitarna) oraz konieczność posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów). Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest wwóz do Polski roślin w ilościach nieprzekraczających: 5 kg świeżych owoców, 5 kg świeżych warzyw (nie dotyczy ziemniaków), 50 szt. ciętych roślin ozdobnych, 1 szt. ciętego drzewka choinkowego, 5 szt. części roślin iglastych.

Żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu (tj. na własne potrzeby).

Żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby mięsne i wyroby zawierające mleko, w tym makarony, pieczywo cukierniczego, warzywa przetworzone o ile zawierają mięso lub mleko), podlega szczególnym ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych takiej żywności nie można przywozić. Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie, zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach, znajdujących się na przejściach granicznych. Dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

Na obszar Unii Europejskiej można wwozić produkty rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi), jedynie pod warunkiem, że ryby świeże są wypatroszone oraz waga produktów rybołówstwa na osobę nie przekracza 20 kg.

Dozwolony jest także przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, gdy ich łączna waga nie przekracza 2 kg na osobę.

Dopuszczalny jest przywóz z zagranicy przez podróżnego produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze, w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań. W przypadku niektórych leków, np. insuliny aplikowanej w formie iniekcji, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument, wystawiony przez lekarza prowadzącego, który swoim podpisem potwierdza chorobę podróżnego, przyjmowane przez niego leki i konieczność używania strzykawek, aplikatora, czy innych instrumentów medycznych. Najlepiej, aby ten dokument przetłumaczony był na język kraju, do którego podróżny się wybiera.

Wywóz bądź przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów jest zakazany, z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie stosownych zezwoleń. Przywóz albo wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze jest możliwy na podstawie dokumentów wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Więcej informacji na: www.gif.gov.pl, www.gis.gov.pl, www.piorin.gov.pl.

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk) mogą być przywożone do Polski, przewożone pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na następujących warunkach:

 • muszą posiadać elektroniczny identyfikator lub wyraźnie czytelny tatuaż wykonany przed dniem 3 lipca 2011 r.;
 • muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Skuteczność szczepienia musi być potwierdzona badaniem poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie, poza przypadkami określonymi w prawie);
 • muszą posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).

W przypadku przywozu, w zależności od tego z jakiego państwa trzeciego do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek przeprowadzenia badania efektywności szczepienia lub kwarantannę.

W przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego zwierząt domowych, należy zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim.
Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym w celach niehandlowych, w liczbie do pięciu sztuk, mogą być wprowadzane do Polski z państwa trzeciego tylko przez określone przejścia graniczne.

W przypadku podróży na terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii oraz Malty dla psów obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom.

W przypadku zwierząt gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć im stosowne dokumenty.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przewozu zwierząt domowych (m.in. psów, kotów, ptaków, królików, chomików, myszy) znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl

Gatunki zagrożone wyginięciem (CITES)

Prawie każdy człowiek wyjeżdżając w różne zakątki kraju lub świata, przywozi dla siebie bądź dla bliskich pamiątki. Nie każdy jednak wie, że kupując pamiątki oferowane w różnych zakątkach świata, może przyczynić się do wyginięcia rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin, z których kupowane pamiątki są wykonane. Pełna lista gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. z późn. zm.

Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów roślin i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES), możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES.

Dokumenty (zezwolenia i świadectwa CITES, potwierdzające legalność pochodzenia przewożonych przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do gatunków chronionych ze względu na zagrożenie wyginięciem, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych), wydawane są przez właściwe organy administracyjne państw, z których okazy są wywożone lub przywożone. W Polsce jest to Ministerstwo Środowiska (Departament Ochrony Przyrody).

Szczegóły dotyczące zezwoleń i innych dokumentów znajdują się w art. 4 i 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. z późn. zm.

Nie należy nabywać i przewozić przez granicę m.in.:

 • kawioru,
 • skór lub wyrobów ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków,
 • wypchanych ptaków drapieżnych,
 • wyrobów wykonanych ze skór węży, krokodyli lub waranów,
 • naturalnych medykamentów i produktów leczniczych (maści, balsamów, itp.) zawierających pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt,
 • koralowców, muszli, wszelkich pamiątek turystycznych, takich jak np. nalewki na kobrach lub innych wężach.
UWAGA! W przepisach Unii Europejskiej gatunki zagrożone wyginięciem zostały umieszczone w załącznikach: Załącznik A obejmuje gatunki zwierząt i roślin, które ze względu na swoją wartość i unikalne występowanie objęte są szczególną ochroną. Handel okazami tych gatunków poddany jest ścisłej reglamentacji i może być dozwolony w wyjątkowych okolicznościach (cele naukowe), nigdy zaś dla celów komercyjnych. Załącznik B obejmuje gatunki, którymi obrót międzynarodowy podlega kontroli i utrzymywany jest na poziomie, który nie zagraża przetrwaniu gatunku. Załącznik C obejmuje gatunki, którymi obrót międzynarodowy podlega kontroli na wniosek kraju, z którego eksport jest dokonywany. Załącznik D obejmuje gatunki, które są przywożone do Unii Europejskiej w ilościach uzasadniających ich monitorowanie.
Szczegółowe wyjaśnienie załączników Unii Europejskiej (A, B, C, D) znajduje się w art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/1997 z dnia 9 grudnia 1996 r. z późn. zm.

Nie jest wymagane przedłożenie organom celnym zezwolenia na przewóz osobisty przez granicę:

 • kawioru z gatunków ryb jesiotrowatych – do 125 g na osobę (tylko obanderolowany pojemnik),
 • pałeczek deszczowych z gatunku Cactaceae spp. – do 3 sztuk na osobę,
 • martwych przetworzonych okazów Crocodylia spp. - zał. B (z wyjątkiem mięsa i trofeów myśliwskich) – do 4 sztuk na osobę,
 • muszli Strombus gigas – do 3 sztuk na osobę,
 • pławikoników Hippocampus spp. – do 4 martwych okazów na osobę,
 • muszli przydaczni (Tridacnidae spp.) – do 3 okazów na osobę, łącznie nie więcej niż 3 kg (okazem jest jedna nieuszkodzona muszla lub dwie pasujące połówki).

Zwolnienie powyższe nie dotyczy przesyłek pocztowych i kurierskich.

Rejony (kraje) z których wg analizy ryzyka służb celnych istnieje duże prawdopodobieństwo przywozu okazów CITES:

 • USA, KANADA - produkty ze skór krokodyli, żywe gady, produkty ze ssaków morskich (walenie, morsy), pióra dzikich ptaków, muszle przydaczni, wyroby z niedźwiedzi;
 • Ameryka Południowa - głównie MEKSYK, ARGENTYNA - papugi, dzikie ptaki, produkty ze skór krokodyli, produkty z żółwi morskich, pająki ptaszniki, kaktusy, drewno tropikalne i wyroby;
 • KARAIBY, KUBA - produkty z żółwi morskich, koralowce, muszle przydaczni i ślimaków (łac. Strombus gigas) - skrzydelnik olbrzymi;
 • Azja - głównie CHINY, INDONEZJA, FILIPINY, MALEZJA, WIETNAM, TAJLANDIA, INDIE - wyroby z kości słoniowej, wyroby z żółwi morskich, muszle przydaczni, skóry i wyroby z krokodyli i węży, koralowce, motyle, żywe i spreparowane ptaki, storczyki (Tajlandia), produkty tradycyjnej medycyny chińskiej, kość hipopotamów, wyroby z wełny antylopy tybetańskiej, drewno tropikalne i wyroby;
 • ROSJA - kawior (bez zezwoleń do 125 g), skóry z wilków, rysi, niedźwiedzi, żywe zwierzęta - węże, żółwie, jaszczurki, papugi;
 • Afryka - cały kontynent - kość słoniowa i wyroby, wyroby ze skór krokodyli i węży dusicieli, rogi nosorożców i wyroby, sukulenty, koralowce, muszle przydaczni, wyroby z żółwi morskich, żywe gady, skóry zebr, dzikich kotów, antylop;
 • AUSTRALIA - muszle przydaczni i ślimaków, dzikie ptaki, koralowce;
 • GRENLANDIA - pamiątki z wielorybów, żywe i spreparowane orły morskie, białozory, skóry i wyroby z niedźwiedzi polarnych, zęby narwali.

Wszelkie żywe okazy mogą być przewożone, przechowywane w czasie jakiegokolwiek okresu tranzytu lub przeładunku do UE, z UE lub w jej obrębie, gdy są one przygotowane, przenoszone i otoczone opieką w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania oraz w przypadku zwierząt zgodnie z prawodawstwem unijnym dotyczącym ochrony zwierząt w czasie transportu. Więcej informacji na: www.mos.gov.pl

WAŻNE: Osoba za nieprzestrzeganie warunków związanych z międzynarodowym przewozem okazów CITES, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 128 pkt. 1 i 2 w zw. z art. 61 ust. 1, ustawy z dnia 16.05.2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92 poz. 880).

Dobra kultury

Na przywóz dzieł sztuki do Polski nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Należy jednak pamiętać, że jeżeli przywóz dokonywany jest z państw nienależących do UE, to należy przywożony obiekt zgłosić w urzędzie celno-skarbowym, w celu objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną. W przywozie na dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie (w rozumieniu przepisów celnych) obowiązują poniższe stawki:

 • celna - 0%,
 • podatku VAT - 8% od zadeklarowanej wartości celnej towaru.
WAŻNE: Zakaz obrotu dobrami kultury z Syrii i Iraku (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 i (UE) nr 1332/2013).

Na wywóz zabytków z Polski na stałe, pozwolenie wydaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast na wywóz czasowy, właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków. W zakresie materiałów bibliotecznych, wszystkie typy pozwoleń na wywóz wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej.

Kwestie wywozu zabytków za granicę regulują następujące przepisy:

 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 50, poz. 256).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 89, poz. 510).

Pozwolenia na wywóz zabytku za granicę wymagają:

 • Zabytki archeologiczne, które wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć mające więcej niż 100 lat - wartość dowolna
 • Elementy stanowiące integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego mające więcej niż 100 lat - wartość dowolna
 • Wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, nieobjęte kategoriami wskazanymi w pkt. 4 i 5 mające więcej niż 50 lat - wartość wyższa niż 40 000 zł
 • Wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele mające więcej niż 50 lat - wartość wyższa niż 16 000 zł
 • Mozaiki nieobjęte kategoriami wskazanymi w pkt. 1 i 2 oraz wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunki mające więcej niż 50 lat - wartość wyższa niż 12 000 zł
 • Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty mające więcej niż 50 lat - wartość wyższa niż 16 000 zł
 • Oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą samą techniką co oryginał, nieobjęte kategorią wskazaną w pkt. 1 mające więcej niż 50 lat - wartość wyższa niż 20 000 zł
 • Pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy mające więcej niż 50 lat - wartość wyższa niż 6 000 zł
 • Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy mające więcej niż 50 lat - wartość wyższa niż 4 000 zł
 • Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki mające więcej niż 100 lat - wartość wyższa niż 6 000 zł
 • Pojedyncze mapy drukowane i partytury mające więcej niż 150 lat - wartość wyższa niż 6 000 zł
 • Kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych w dowolnym wieku - wartość wyższa niż 16 000 zł
 • Kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym w dowolnym wieku - wartość wyższa niż 16 000 zł
 • Środki transportu mające więcej niż 50 lat - wartość wyższa niż 32 000 zł
 • Inne kategorie, niewymienione w pkt. 1 - 14 mające więcej niż 50 lat - wartość wyższa niż 16 000 zł

UWAGA: Obiekty, które spełniają jednocześnie powyższe trzy kryteria (kategoria zabytku, wiek i wartość), wymagają pozwolenia na wywóz.

UWAGA: Organ celny lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania jednego z niżej wymienionych dokumentów, potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia.

Wykaz dokumentów:

1. ocena wskazująca czas powstania zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organ administracji publicznej;

2. wycena zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu, wystawiona przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające fotografię zabytku, wystawione w przejściach granicznych przez organ celny, a w przypadku jego braku przez organ Straży Granicznej;

5. ubezpieczenie przewozu zabytku z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6. pozwolenie na wywóz zabytku z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Nie mogą być wywożone za granicę na stałe zabytki:

1. wpisane do rejestru,

2. wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa,

3. wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,

4. wpisane do inwentarza muzeum albo wchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego Pozwolenia na wywóz nie wymagają między innymi dzieła twórców żyjących.

WAŻNE: Wywóz zabytku za granicę podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Broń i amunicja

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 284).

Przewóz przez terytorium RP oraz przywóz broni i amunicji może odbyć się na podstawie:
a) zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Europejskiej karty broni palnej (przez cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej), wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Osoby, przekraczając zewnętrzną granicę UE, zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji.

Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu Policji, poza przypadkiem wywozu na podstawie Europejskiej karty broni palnej, uprawniającej do wywozu broni na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jeżeli osoby nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

Cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej mogą nabywać i wywozić z terytorium RP broń lub amunicję, które zgodnie z przepisami ustawy mogą posiadać osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na broń, jeżeli otrzymali:

 • zaświadczenie uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji,
 • zgodę na wywóz z terytorium RP broni lub amunicji wydane na ich wniosek przez komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce nabycia broni lub amunicji.

W myśl przepisów ustawy o broni i amunicji, gdy jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to rozumieć również państwa trzecie traktowane na równi z nimi na podstawie umowy w sprawie włączenia tych państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen. Przepisów ustawy o broni i amunicji nie stosuje się do obrotu bronią i amunicją o charakterze komercyjnym. Taki obrót regulują odrębne przepisy prawa.

Cudzoziemcy niebędący członkami misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić:
a) broń odpowiadającą celom łowieckim, a także amunicję do niej w liczbie nieprzekraczającej łącznie 100 sztuk, o ile broń i amunicja mają służyć do polowań organizowanych na podstawie odrębnych przepisów;
b) broń odpowiadającą celom sportowym lub rekonstrukcji historycznej oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych lub rekonstrukcji historycznych, jeżeli przyjazd następuje w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni, lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także w przygotowaniach do takich imprez.

Jeżeli cudzoziemcy nie posiadają stosownego zaświadczenia, broń i amunicja podlegają zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemców.

IV. Jak nie stać się ofiarą przemytników narkotyków

W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków narkokurierów. Jest to efekt działalności gangów narkotykowych, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach oraz hotelach. Nawiązują znajomość, a potem proszą o przewiezienie przez granicę paczki albo podrzucają narkotyki do bagażu.
W ten sposób, ofiarami gangów narkotykowych staje się rocznie co najmniej pół tysiąca Polaków.

Kilka rad, jak nie stać się ofiarą przemytników:

 • zawsze pakuj swój bagaż osobiście;
 • upewnij się, że bagaż jest odpowiednio zabezpieczony (np: zamknięcia na szyfr, kluczyk, streczowanie tj. foliowanie bagażu);
 • nie zostawiaj bagażu bez opieki w miejscu publicznym oraz podczas przekraczania granicy;
 • nie przewoź żadnych przedmiotów należących do nieznanych ci osób w celu przekazania osobom trzecim;
 • podczas kontroli granicznej szczególnie pilnuj swoje bagaże, aby uniknąć ich celowej podmiany;
 • wszelkie niepokojące sygnały dotyczące prób wykorzystania do przewiezienia podejrzanych pakunków zgłaszaj funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Policji lub Straży Granicznej.

Zagrożenia karne za przemyt narkotyków

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kto wbrew przepisom ustawy dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

Przykładowe konsekwencje karne w innych krajach

Władze Kolumbii systematycznie zaostrzają kary za przestępstwa związane z przemytem narkotyków. Zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego kodeksu karnego, przemyt kokainy w ilości między 100 g a 2000 g zagrożony jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 8 do 12 lat oraz karą grzywny w wysokości ponad 50 tys. USD.

Złagodzenie kary w postaci zwolnienia warunkowego (bez możliwości opuszczenia Kolumbii), możliwe jest po odbyciu 2/3 zasądzonego wyroku. Biorąc pod uwagę trudne warunki panujące w zakładach karnych, niezbędna jest stała pomoc finansowa i materialna ze strony rodziny. Ze względu na brak umowy o wzajemnym wykonywaniu wyroków w sprawach karnych, obywatele polscy skazani za przestępstwa narkotykowe na terenie Kolumbii, nie mogą odbywać wyroków w Polsce.

Kraje, w których za przemyt narkotyków, turystów skazuje się na karę śmierci: Tajlandia, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Malezja, Singapur, Sri Lanka czy Wietnam. To również kraje, które odwiedza coraz więcej Polaków. MSZ ostrzega o bardzo surowych karach dla obcokrajowców zatrzymanych z narkotykami.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie - Informator turystyczny służby celno-skarbowej dla biur podróży, pilotów wycieczek i podróżnych - kwiecień 2019