Standardowo badanie techniczne pojazdu przeprowadza się raz w roku. Czasem jednak pojazd musi niezależnie od badań okresowych przejść dodatkowe badania, a z drugiej strony istnieją pojazdy, które nie podlegają badaniom okresowym.

Obowiązkiem dokonania badania technicznego pojazdu objęci są w Polsce właściciele pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych), ciągników rolniczych, a także motorowerów i przyczep.

Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi. Badanie te dotyczą oczywiście pojazdów, które już jeżdżą po polskich drogach. Pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Auta sprowadzane do Polski nie muszą przejść od razu badania technicznego, o ile posiadają poniższe dokumenty:

- Nowy pojazd : dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu w zależności od rodzaju pojazdu ;

- Zarejestrowany pojazd: na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu – w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego

Wyłączony z potrzeby dokonani a badania jest również pojazd, w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności.

Przegląd techniczny raz do roku…

Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie - ale nie od razu. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie dopiero przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania.

Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9 wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

…lub co dwa lata

Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.
Co ważne w związku z bezpieczeństwem okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.

Badania okresowe nie dla wszystkich

Są przypadki, w których pojazdy nie wymagają żadnych okresowych badań technicznych. Zgodnie z przepisami jest to przyczepa lekka (poniżej 3,5 t) i pojazd zabytkowy (dla tego typu pojazdów stosowane są oddzielne rozporządzenia dotyczące dopuszczenia ich do ruchu drogowego). Takie badanie zostaje przeprowadzone tylko raz, przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunki techniczne jakie musi spełnić pojazd zabytkowy znalazły się w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.
Ważna uwaga: w przypadku pojazdu zabytkowego, jeśli wykorzystujemy go do zarobkowego transportu , np. jako TAXI, samochód podlega corocznym badaniom technicznym.

Kto musi robić badania dodatkowe?

Niezależnie od badań okresowych badaniu technicznemu podlega pojazd skierowany na nie przez organ kontroli ruchu drogowego. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, musi zostać dokonane badanie kontrolne. Ma to miejsce w szczególności po groźnej kolizji. Pojazd, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy albo noszący ślady uszkodzeń, lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - musi przejść badanie techniczne.

Co ciekawe auto może zostać skierowane na takie badania również przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu. Tego typu procedura wdrażana jest w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji. Szczególnie ważne jest aby dokonać badania, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Na badanie techniczne powinien być również skierowany samochód w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem. Dodatkowe badania techniczne musi „przejść” również pojazd, który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy oraz do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Badanie po badaniu

Należy również pamiętać, że pojazd w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, po naprawie także będzie potrzebował kolejnego badania technicznego.

Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm.

Oprac. T.J.