Rząd chce skuteczniej zwalczać zagrożenie terrorystyczne, więc nałoży nowe wymogi m.in. na firmy ochroniarskie, banki czy przewoźników lotniczych.
Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt wskazuje przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz posiadających broń na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela (według danych na koniec 2018 r. było ich ok. 700) jako odpowiedzialnych za usunięcie naruszenia prawa lub nieprawidłowości stwierdzonych przez komendanta głównego policji w ramach sprawowanego nad nimi nadzoru.
W obecnym stanie prawnym przedsiębiorcy ci nie są bezpośrednio zobowiązani do podjęcia odpowiednich kroków – ma to robić „osoba działająca w ich imieniu lub interesie”, co powoduje rozmycie odpowiedzialności. Według skierowanego w czwartek do uzgodnień projektu nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia oraz niektórych innych ustaw, za nieusunięcie nieprawidłowości i naruszeń we wskazanym terminie grozić będzie grzywna, ograniczenie wolności albo kara do dwóch lat więzienia.
Kary przewidziano też za niestosowanie się do nakazów lub zakazów określonych w przepisach porządkowych na lotnisku lub niewykonywanie poleceń dowódcy statku powietrznego. Grozić będzie za to grzywna od 200 do 5000 zł. Jest to odpowiedź na zwiększającą się od 2017 r. liczbę interwencji straży granicznej w stosunku do osób naruszających ład i porządek publiczny na lotniskach oraz w samolotach.
Sami przewoźnicy lotniczy (ok. 300 podmiotów na koniec 2018 r.) będą zaś mieli sześć dni na przedstawienie dowodów, że stwierdzone naruszenie nie było skutkiem niedopełniania przez nich obowiązków. Będą też musieli usprawnić narzędzia służące do pozyskiwania danych pasażerów.
Z kolei banki i inne organizacje wytwarzające, przechowujące czy transportujące pieniądze w dużych ilościach (ok. 700 podmiotów) będą musiały skorzystać z fizycznej ochrony realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje. Komendanci główni Policji i Straży Granicznej nie będą też już musieli zawiadamiać firm ochroniarskich o planowanej kontroli.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach