Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach. Do tej kategorii należy zaliczyć również szpitale uzdrowiskowe – przypomniał NSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która przez prawie miesiąc w 2013 r. przebywała w szpitalu uzdrowiskowym. W związku z tym pobytem uiściła opłatę miejscową. Wniosła jednak do burmistrza miasta o stwierdzenie nadpłaty. Uważała bowiem, że uiściła ją nienależnie. Powołała się przy tym na wyrok NSA z 22 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1216/10). Zgodnie z nim szpitale uzdrowiskowe należy zaliczyć do placówek medycznych, w których pobyt jest zwolniony z opłaty na rzecz gminy.
Burmistrz, a następnie samorządowe kolegium odwoławcze odmówili stwierdzenia nadpłaty, ponieważ uznali, że zwolnienie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716) nie obejmuje szpitali uzdrowiskowych. Ich zdaniem wyrok NSA nie ma znaczenia, bo dotyczył stanu prawnego sprzed wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638). Kobieta złożyła skargę do sądu. WSA w Szczecinie przyznał jej rację. Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach. Ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji szpitala, można się odwołać do innych ustaw: o działalności leczniczej oraz o lecznictwie uzdrowiskowym.
I tak art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej definiuje szpital jako podmiot leczniczy przez całą dobę lub krócej wykonujący kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Z kolei ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 879) przewiduje, że do zadań szpitala uzdrowiskowego należy zapewnienie pacjentowi m.in. całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, lekarskiej i pielęgniarskiej.
WSA stwierdził, że jedyną różnicą między zakładem lecznictwa uzdrowiskowego a zwykłym szpitalem jest to, że działa on na obszarze uzdrowiska i wykorzystuje jego warunki naturalne. Dlatego osoby przebywające w takich szpitalach są zwolnione z opłaty uzdrowiskowej.
Wyrok WSA podzielił też NSA. Sędzia Krzysztof Winiarski zgodził się, że pogląd NSA sprzed wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej jest aktualny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 13 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2495/14