W naszej gminie trwają prace nad uchwałą reklamową. Władzom gminnym zależy na tym, aby zróżnicować wprowadzane ograniczenia dla różnych obszarów. Na podstawie jakich kryteriów można na poszczególnych obszarach różnicować zakazy i ograniczenia związane z sytuowaniem tablic i urządzeń reklamowych?
ekspert radzi
W art. 37a ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazano, że uchwała reklamowa może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy, określając w sposób jednoznaczny granice tych obszarów. W kolejnym ustępie przedmiotowego artykułu dodano, że w takiej sytuacji rzeczona uchwała może zawierać załącznik graficzny wraz z opisem wskazującym jednoznacznie ich granice. Poza wskazanymi regulacjami ustawodawca w zbyt szerokim stopniu nie odnosi się do niniejszej problematyki. Osobno bowiem określa możliwości związane z możliwością sytuowania konkretnych urządzeń (np. nie można wprowadzić zupełnego zakazu lokalizacji szyldów), jednak nie ma to wymiaru terytorialnego, tylko przedmiotowy.
Na podstawie wskazanych przepisów można więc przyjąć, że ustawodawca zwraca w tym kontekście szczególną uwagę przede wszystkim na to, czy granice terenów o różnym stopniu ograniczeń zostały w sposób odpowiedni oznaczone. Przy czym istnieje możliwość opisania powyższego w ramach załącznika graficznego. Ustawodawca nie wymaga tego, ale opisanie granic w ramach takiego załącznika w zdecydowanej większości przypadków będzie najlepszym rozwiązaniem. Szczególnie jednak należy wtedy zadbać o precyzję i o to, aby treść załącznika i samej uchwały były ze sobą zgodne.
Pozostaje jednak pytanie, czy pomijając powyższe ograniczenia, organy gminy mogą dowolnie różnicować ograniczenia w poszczególnych częściach gminy. Jak wskazano powyżej, zastrzeżono jedynie w tym kontekście możliwość określania „różnych regulacji dla różnych obszarów gminy”. Samo pojęcie obszaru wprost w przepisach zdefiniowane nie zostało. Z jednej strony mamy do czynienia z obszarami o pewnych zamkniętych cechach funkcjonalnych (np. obszar chronionego krajobrazu, obszar analizowany), ale z drugiej – w takim kontekście będzie również mowa o obszarach objętych planami miejscowymi.
Mając na uwadze powyższe, można zaryzykować założenie, że użycie w tym kontekście przez ustawodawcę sformułowania „obszar” uniemożliwia różnicowanie ograniczeń reklamowych na poszczególnych, rozpatrywanych indywidualnie działkach. W znacznie większym stopniu przy takiej okazji powinny być brane pod uwagę tereny stanowiące pod jakimś istotnym względem funkcjonalną całość.
Pamiętać trzeba również, że dokonywanie ograniczeń - zwłaszcza przy ich różnicowaniu - musi być uzasadnione konkretnymi merytorycznymi względami. Wprowadzenie np. w ramach jednego obszaru gminy zakazu lokalizacji większości tablic lub urządzeń reklamowych, zwłaszcza w sytuacji gdy sąsiedni obszar tym rygorom nie podlega, musi wynikać z jakichś konkretnych argumentów (np. dużego natężenia ruchu turystycznego w ramach danego obszaru i związanej z powyższym większej podatności poszczególnych terenów na lokalizację tam tablic i urządzeń reklamowych). Jeżeli konkretne zróżnicowanie ograniczeń w uchwale reklamowej nie będzie wiązało się z żadnym merytorycznym uzasadnieniem, otwiera to drogę do podważenia niniejszego aktu przez wojewodę lub sąd administracyjny.ⒸⓅ
Podstawa prawna
Art. 37a ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778).