Radni nie mogą zobowiązać mieszkańców np. do przyklejenia na płocie tabliczki z informacją, że na terenie posesji znajduje się pies. Takie stanowisko zajął wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym, które dotyczyło uchwały Rady Gminy Wilkowice. Dotyczyła ona regulaminu utrzymania czystości i porządku. Wojewoda unieważnił ją w całości.
Organ nadzorczy wskazał, że radni nie mają prawa nakładać na właścicieli nieruchomości obowiązków wykraczających poza ustawę o utrzymania czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 250 ze zm.). Nie mogą ich np. zobowiązać do wykaszania chwastów czy wywieszania tabliczki informacyjnej na obiekcie pilnowanym przez psy. Brak jest również podstaw prawnych, które w regulaminie zobowiązałyby mieszkańców do utrzymywania w należytym stanie sanitarnym miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Może wymagać, aby pojemniki były czyste, a nie miejsca, gdzie stoją.
Zastrzeżenia wojewody wzbudził też brak zapisu, który określiłby częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych. – Regulamin powinien określać szczegółowe zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych, a uchwała podejmowana na podstawie ustawy określać częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości. Przedmiotem obu regulacji są zatem dwie odrębne kwestie; jedna z nich będzie normowana z punktu widzenia obowiązków ciążących na właścicielu nieruchomości, druga z punktu widzenia obowiązków gminy – wskazał wojewoda. Taki zapis musi się znaleźć w regulaminie.
Organ nadzorczy wytknął również radzie to, że ta nie uregulowała kwestii dotyczącej zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
– Brak powyższych regulacji stanowiących obligatoryjne elementy każdego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach przesądza o nieważności całej uchwały – wskazał wojewoda.