Rząd przygotuje tzw. Krajową Ocenę Ryzyka. Dokument ten zastąpi dotychczasowy Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Tak wynika z założeń projektu nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Celem planowanej nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do unijnych dokumentów (dyrektywy w sprawie odporności podmiotów krytycznych). Zdaniem autorów założeń projektu obowiązujący Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego jest dokumentem nadmiernie obszernym i nieprzekładającym się na planowanie procesów związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

Tymczasem nowa Krajowa Ocena Ryzyka będzie wykorzystywana na potrzeby opracowania zarówno Krajowego planu zarządzania kryzysowego, jak i planów zarządzania kryzysowego ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, powiatów i gmin.

„Każdy z planów będzie zawierał część obejmującą zarządzanie ryzykiem (działania w zakresie zapobiegania sytuacji kryzysowej oraz przygotowania do jej wystąpienia) oraz część dotyczącą reagowania kryzysowego (działania w zakresie reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz usuwania jej skutków)” – wyjaśnia RCB.

Infrastruktura krytyczna obejmuje m.in. systemy:

zaopatrzenia w energię, paliwa, żywność, wodę,

ochrony zdrowia,

transportowe,

ratownicze,

zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

łączności.©℗

W projekcie zostaną też określone nowe kryteria umożliwiające identyfikację obiektów, instalacji oraz urządzeń jako infrastruktury krytycznej. Pozwolą także na wyłanianie właścicieli lub posiadaczy takiej infrastruktury. Wytypowani zostaną też ministrowie kierujący działami administracji rządowej, którzy będą odpowiedzialni za infrastrukturę krytyczną w poszczególnych sektorach.

Zostanie dokonany podział na infrastrukturę krytyczną, której zniszczenie lub zakłócenie będzie miało niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa i wszystkich obywateli lub zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności danego województwa.

„Projektowane rozwiązania mają na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę, iż stanowi ona rdzeń świadczenia usług dla państwa jak i obywateli. Wynikają one również z analizy przebiegu wojny w Ukrainie i pojawiających się działań o charakterze sabotażowym i hybrydowym” – tłumaczy RCB.

Projekt ma zostać przyjęty w III kw. 2024 r.©℗