Nowa pomoc finansowa dla rodziców małych dzieci będzie mogła być łączona ze świadczeniami 800+ i 300+. Nie będzie się też wliczała do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne.

Tak wynika z projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. W jej ramach będą przyznawane trzy nowe świadczenia: aktywni rodzice w pracy, aktywni w żłobku oraz aktywnie w domu. Dwa pierwsze będą wynosić po 1500 zł miesięcznie, a trzecie 500 zł. Co istotne, w projekcie nie ma przepisów, które zabraniałyby łączenia tych świadczeń z innymi formami wsparcia rodzin finansowanymi przez budżet państwa. Do tych najważniejszych należą świadczenie wychowawcze 800+ oraz świadczenie Dobry start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną.

Pomoc z programu „Aktywny rodzic” będzie też można kumulować ze świadczeniami rodzinnymi, w tym z zasiłkiem na dziecko, becikowym czy świadczeniem rodzicielskim. Co więcej, nie będzie ona wliczana do dochodu przy wnioskowaniu o te świadczenia rodzinne, które są uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. To, jakiego rodzaju dochody są uwzględnione w tym progu, reguluje art. 3 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 323), a przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) projekt ustawy nie przewiduje zmian w tej kwestii.

– Podobnie będzie w przypadku świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA), w którym obowiązuje kryterium dochodowe. Katalog dochodów, które się do niego wliczają, jest taki sam jak w świadczeniach rodzinnych. Przyznanie nowych świadczeń na opiekę nad dziećmi nie będzie więc miało wpływu na prawo do wsparcia z FA – mówi Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.

Pomoc z programu „Aktywny rodzic” nie będzie też miała znaczenia przy ustalaniu prawa do dodatków mieszkaniowych. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1335) odwołuje się bowiem do dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Inaczej natomiast sytuacja wygląda w odniesieniu do świadczeń przysługujących na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). Zgodnie z jej przepisami dochodem jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (pomniejszona o podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Jednocześnie art. 8 ust. 4 zawiera zamkniętą listę źródeł przychodu, które nie są traktowane jak dochód i nie są wliczane do kryterium. Obecnie liczy ona 20 pozycji, a projekt ustawy nie zawiera nowelizacji tego przepisu, która zakładałaby rozszerzenie tego wykazu. Co ciekawe, teraz znajdują się na niej rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) oraz dofinansowanie obniżające opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które mają zostać zastąpione przez nowe świadczenia. Projekt ustawy zakłada zaś jedynie ich usunięcie z art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, ale bez dodawania nowych świadczeń. To oznacza, że świadczenia z programu „Aktywny rodzic” będą brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości dochodu rodziny przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej. ©℗