Kierownik jednostki samorządu terytorialnego, tak jak pozostali pracownicy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego. W gminie jest jednak wątpliwość, kto powinien podpisać wniosek urlopowy. Czy może to być jego zastępca lub sekretarz?
ikona lupy />
Prof. Bogumił Szmulik radca prawny, Szmulik & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. / Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) pracodawcą wójta jest urząd gminy. Przepis ten jest doprecyzowaniem ogólnej zasady określonej w art. 31 par. 1 kodeksu pracy, z którego wynika, że za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną może dokonywać czynności z zakresu prawa pracy osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona osoba.
Ustawa o pracownikach samorządowych wskazuje, że czynności związane z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy, a zatem te, które mają uroczysty charakter, są kompetencją przewodniczącego rady gminy. Natomiast większość czynności z zakresu prawa pracy, w tym związane z udzielaniem wójtowi urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych czy szkoleniowych, dokonywana jest przez wyznaczoną przez wójta osobę zastępującą go bądź sekretarza gminy, w obowiązkach służbowych. Ponadto taka konstrukcja prawna wynika z tego, że nie ma w urzędzie wyższej władzy wykonawczej nad wójtem. Przewodniczący rady i pozostali jej członkowie nie są pracownikami samorządowymi i nie uczestniczą w sposób ciągły w procesie funkcjonowania urzędu.
Do zadań rady w kontekście pracowniczym należy jedynie ustalanie wysokości wynagrodzenia wójta. Trzeba mieć na względzie, że pojęcie osoby zastępującej wójta jest szerokie. Może się odnosić zarówno do jego zastępcy – w gminach, których wielkość uzasadnia tworzenie takiego stanowiska, jak i do innego pracownika urzędu, łącznie z sekretarzem gminy. Ustawodawca enigmatycznie uregulował to zagadnienie z uwagi na to, że urzędy samorządowe mają zróżnicowaną strukturę i wielkość.
Wydaje się, że osoba zastępująca wójta powinna mieć doświadczenie, wiedzę i plenipotencję do występowania w imieniu organu w czasie nieobecności włodarza. Wyznaczenie pracownika uprawnionego do akceptacji wniosków urlopowych kierownika jednostki powinno mieć miejsce w drodze zarządzenia wójta i znajdować potwierdzenie w opisie zakresu obowiązków służbowych.