Przepisy nie przewidują możliwości dokonania zmian w orzeczeniu o niepełnosprawności lub jego wymiany w sytuacji, gdy jego posiadacz urzędowo zmienił imię.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej na zapytanie nr 125 posłanki Iwony Hartwich z Koalicji Obywatelskiej przez Łukasza Krasonia, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Zgłosiła się do niej osoba, która w urzędzie stanu cywilnego zmieniła imię. Po otrzymaniu pisemnej decyzji potwierdzającej ta osoba wystąpiła do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o zmianę danych osobowych widniejących na tym dokumencie. Jednak otrzymała informację, że taka modyfikacja nie może zostać wprowadzona. W związku z tym posłanka postanowiła zapytać, czy takie postępowanie jest prawidłowe, czy może jest jakiś sposób, aby osoba niepełnosprawna mogła dokonać zmiany imienia na orzeczeniu.

Jak wyjaśnia wiceminister Krasoń, w niektórych regulacjach prawa krajowego przewidziano wymianę dokumentów w sytuacji, gdy nastąpi zmiana danych osobowych ich posiadacza. Taki obowiązek wynika np. z art. 46 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 671 ze zm.), zgodnie z którym wydanie nowego dowodu osobistego ma miejsce w przypadku zmiany danych w nim zawartych – z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego. Przy czym dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i z tego względu jest istotne, aby zawierał on aktualne dane. Dodaje też, że wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych nie dokonuje się w drodze wydania decyzji administracyjnej, a więc władczego rozstrzygnięcia właściwego organu administracji publicznej, lecz czynności materialno-technicznej będącej potwierdzeniem dokonanej wcześniej ich modyfikacji. Zmiana danych osobowych może nastąpić w razie zawarcia małżeństwa lub zmiany imienia, w drodze decyzji administracyjnej. To oznacza, że rozstrzygnięciem władczym jest objęta zmiana imienia i nazwiska, ale wynikające z niej konsekwencje, takie jak wymiana dowodu osobistego czy prawa jazdy, już nie.

Natomiast przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44) nie przewidują możliwości przeprowadzania zmian w treści orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu w związku ze zmianą danych osobowych (imienia, nazwiska). Dlatego ze względu na brak odpowiednich regulacji powiatowy zespół nie jest uprawniony do dokonania takiej modyfikacji.

Jednocześnie Łukasz Krasoń podkreśla, że zarówno orzeczenie, jak i decyzja o zmianie imienia są dokumentami urzędowymi w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Osoba niepełnosprawna legitymuje się orzeczeniem uprawniającym do korzystania z ulg i innych praw, a w razie zmiany danych osobowych również dokumentem stwierdzającym ich zmianę. Nie pozbawia jej to statusu osoby niepełnosprawnej ani nie ma wpływu na dalsze korzystanie z tych uprawnień. ©℗

Przepisy nie przewidują możliwości wprowadzenia zmian w treści orzeczenia o niepełnosprawności z powodu zmiany danych osobowych