Z dniem 1 marca 2024 roku zwaloryzowane zostanie świadczenie dla sołtysów. Kto może wnioskować o dodatkowe pieniądze? O ile wzrośnie świadczenie? Przeczytaj poniżej.

Podstawa prawna świadczenia dla sołtysów

Podstawę prawną dodatku emerytalnego dla sołtysów stanowi ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Zgodnie z jej przepisami, waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W 2024 roku wskaźnik ten wynosi 112,12 %.

Ustalona w ustawie kwota 300 zł miesięcznie ma więc być corocznie waloryzowana (od dnia 1 marca danego roku).

Kto może wnioskować o świadczenie dla sołtysów?

O przyznanie dodatku do emerytury mogą wnioskować osoby, które:

  • pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  • uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet - 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn - 65 lat,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Zgodnie z przepisami, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

O ile wzrośnie świadczenie dla sołtysów?

Jak wynika z komunikatu prezes KRUS Aleksandry Hadzik w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, opublikowanego w Monitorze Polskim, od dnia 1 marca wysokość świadczenia wzrośnie o 36,36 zł.

Od 1 marca świadczenie dla sołtysów będzie więc wynosić 336,36 zł.