W karcie osoby przyjętej do zakwaterowania znajdą się dodatkowe rubryki, które umożliwią ubieganie się o pomoc finansową za udzielanie schronienia uchodźcom za okres do 30 czerwca br.

Tak przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2447). Jego modyfikacja jest konieczna z uwagi na zmiany, jakie zostały wprowadzone do ustawy z 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), czyli tzw. specustawy ukraińskiej. Zakładają one wydłużenie okresu legalnego pobytu uchodźców w Polsce do 30 czerwca br. (wcześniej był to 4 marca).

W efekcie tego wydłużenia obywatele Ukrainy będą mogli dalej korzystać z przysługujących na podstawie specustawy uprawnień, a osoby, które bezpłatnie udzielają im schronienia, będą mogły kontynuować pobieranie świadczenia z tego tytułu (wynosi ono 40 zł za dzień). Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji w gminie, przy czym jego obecny wzór uwzględnia możliwość uzyskania tego świadczenia do 4 marca. Dlatego właśnie musi on być zmieniony. Modyfikacja obejmie kartę osoby przyjętej do zakwaterowania – stanowi ona załącznik do wniosku, który trzeba razem z nim złożyć. To na tym formularzu zaznaczane są dni, w których było udzielane schronienie obywatelowi Ukrainy. Jego nowa wersja zawiera dodatkowe rubryki, które pozwolą uzyskać świadczenie do 30 czerwca br. włącznie.

Tak jak do tej pory będą obowiązywać regulacje, zgodnie z którymi wniosek o świadczenie na zakwaterowanie jest składany w terminie miesiąca, liczonego od ostatniego dnia, który on obejmuje (spóźnienie się z jego złożeniem spowoduje, że zostanie zostawiony bez rozpoznania). Gmina ma na rozpatrzenie wniosku miesiąc, a wypłata pieniędzy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Co do zasady świadczenie przysługuje za okres 120 dni zapewniania schronienia i wyżywienia, ale może być wydłużony, m.in. gdy obywatel Ukrainy jest niepełnosprawny albo jest rodzicem samotnie wychowującym troje dzieci. ©℗