Moja babcia mieszka sama i już nie bardzo sobie radzi. Postanowiła, że chce przeprowadzić się do domu opieki – pisze pan Mateusz. – To ma być prywatny ośrodek. Babcia zobligowała mnie do znalezienia takiego domu, sprawdzenia placówki. Nie bardzo wiem, jak się do tego zabrać, zwłaszcza że media donoszą raz po raz o skandalicznych warunkach, jakie panują w niektórych z nich – martwi się czytelnik
Na początek pan Mateusz powinien sprawdzić, czy dom opieki prowadzi legalną działalność. Musi on spełnić wymagania dotyczące lokalizacji, standardów pobytu, kadry opiekunów. Kontrole nad tego rodzaju placówkami sprawują urzędy wojewódzkie, one też prowadzą rejestry tych ośrodków i udzielają informacji, czy konkretny dom zadbał o stosowne pozwolenia i czy spełnia warunki opisane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej (patrz podstawa prawna). Oczywiście warto tam pojechać, obejrzeć lokal, porozmawiać z obsługą, kierownictwem a także pensjonariuszami.
Pobyt starszej pani w domu opieki powinien być poprzedzony precyzyjną umową. Przed podpisaniem trzeba ją dokładnie przeczytać, należy też zapoznać się ze statutem placówki i jej regulaminem. Warto zwrócić przy tym uwagę na niedawny raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zbadał ponad 180 wzorców umów stosowanych przez 72 przedsiębiorców. W blisko 90 proc. z nich znaleziono postanowienia, które uznano za spełniające znamiona klauzul zabronionych. Najczęściej były to:
- możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (a przecież rozwiązanie umowy z powodu zaległości płatniczych powinno być poprzedzone wezwaniem do zapłaty, wyznaczeniem dodatkowego terminu),
- niezwracanie pieniędzy za niezrealizowane usługi (a przecież usługodawca nie może odmówić klientowi ani jego spadkobiercom zwrotu zapłaty, może zatrzymać kwotę odzwierciedlającą wartość rzeczywiście wykonanej usługi),
- zastrzeżenie prawa do zmiany opłat bez zgody klienta i bez prawa do wypowiedzenia umowy w takiej sytuacji,
- uchylanie się od odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub za rzeczy pozostawione w domu opieki,
- wygórowane kary umowne lub odsetki za nieterminowe spłaty.
Podstawa prawna
Art. 57 ust. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163). Par. 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964). Art. 3851 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).