31 stycznia mija termin na złożenie wniosku o dofinansowanie samorządowych inwestycji drogowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r. Do rozdysponowania jest prawie 336 mln zł.

Rezerwa jest tworzona na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 2267 ze zm.). Pieniądze mogą być przeznaczone na dofinansowanie inwestycji na drogach: publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Ponadto na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego ds. transportu, oraz remont, utrzymanie i ochronę zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu. W przypadku inwestycji polegającej na oddaniu do użytkowania mostu lub tunelu zastępującego rzeczną przeprawę promową dofinansowanie z rezerwy przyznane jednostce samorządu terytorialnego pomniejsza się o kwotę proporcjonalną do okresu użytkowania tej infrastruktury w roku budżetowym.

W tym roku – tak jak w ubiegłym – przewidziano wsparcie na poziomie 335 mln 999 tys. zł. W 2023 r. dofinansowanie uzyskało 95 JST, w tym: 15 województw na kwotę 67,8 mln zł; 46 powiatów (97,7 mln zł) i 34 miasta – 170,5 mln zł. Kryteria do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w 2024 r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu 27 września 2023 r.

Wnioski można składać w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Infrastruktury oraz papierowej na adres resortu (liczy się data stempla pocztowego). ©℗