Do właścicieli domów pukają urzędnicy, którzy sprawdzają szczelność szamb. Sprawdzają też przydomowe oczyszczalnie ścieków. Właściciele muszą pokazać umowę na wywóz nieczystości oraz dowody opłat za regularny odbiór ścieków. Jeśli okaże się, że kontrolerzy stwierdzą nieprawidłowości, właścicieli mogą czekać kary. Ile one wynoszą? I co konkretnie sprawdzą urzędnicy?

Gminy w całym kraju zostały zobowiązane do przeprowadzenia kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w 2022 roku. Te zmiany są związane z nowelizacją ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorządy dodatkowe obowiązki dotyczące monitorowania i utrzymania systemów sanitarnych na swoim obszarze.

Kontrola przydomowych szamb i oczyszczalni 2024. Co sprawdzą urzędnicy?

Gminy mają czas do końca kwietnia 2024 roku na ustalenie ilości szamb i oczyszczalni na ich terenie oraz na sprawozdanie do właściwych instytucji, tj. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Kontrola gminy. Co obejmuje?

Co najmniej raz na dwa lata gmina musi skontrolować:

  • stan techniczny zbiorników i instalacji;
  • posiadanie przez właścicieli nieruchomości umów z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych;
  • częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • dowody uiszczania opłat za te usługi.

Procedury kontroli sanitarnych obejmują weryfikację zawartych umów dotyczących usług związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych oraz potwierdzenia przeprowadzanych transakcji finansowych w związku z tymi usługami. Posiadacz nieruchomości ma obowiązek skorzystania z dostępności sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenia swojego majątku (jeżeli taka sieć istnieje). W przypadku braku takiej możliwości, niezbędne staje się wyposażenie posiadłości w zbiornik na nieczystości ciekłe bez odpływu lub zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Urzędnicy podczas przeprowadzania kontroli będą analizować zawarte umowy oraz przedstawione dowody dokonywanych płatności, obejmujące takie dokumenty jak rachunki czy faktury VAT. Istotne jest, aby przedstawione dokumenty potwierdzały regularność procesu usuwania nieczystości, zwłaszcza w kontekście opróżniania szamba.

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni. Kary dla właścicieli i gmin [KWOTY]

Jeżeli podczas kontroli stanu instalacji sanitarnych w domach ukaże się, że doszło do uchybień ze strony właścicieli, to mogą oni zostać ukarani finansowo.

Kontrola szamb i oczyszczalni. Jakie kary dla właścicieli?

  • Podczas kontroli, osoba nieposiadająca odpowiedniej dokumentacji może być ukarana mandatem w wysokości 500 złotych, a w przypadku braku umowy może nawet stanąć przed sądem, co grozi karą grzywny do 5 tysięcy złotych.
  • Dodatkowo, właściciel nieruchomości, który nie udowodni posiadania umowy na legalny wywóz nieczystości, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów opróżnienia szamba lub osadów ze ścieków z przydomowej oczyszczalni.

Kontrola szamb i oczyszczalni. Jakie kary dla gminy?

Także gminy mogą zostać ukarane finansowo za uchybienia. W przypadku niewykonania kontroli i sporządzenia raportu, samorząd może zostać ukarany karą finansową do 50 tysięcy złotych.

Wprowadzone zmiany mają na celu skuteczniejszą kontrolę i utrzymanie czystości w dziedzinie gospodarki wodnej, a także zwiększenie odpowiedzialności właścicieli nieruchomości i samorządów za przestrzeganie przepisów dotyczących szamb i przydomowych oczyszczalni.