Organy administracji nie odpowiadają za bezczynność oraz niespełnienie obowiązku powiadamiania strony o niezałatwieniu w terminie sprawy w odniesieniu do postępowań związanych z pobytem obywateli Ukrainy w Polsce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 4 marca 2024 r. Chodzi o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, a także cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy lub stały bądź zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Tak wynika z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obywatel Ukrainy wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Jako cel pobytu wskazał wykonywanie pracy. Wniosek wpłynął do wojewody 26 lipca 2023 r., 18 sierpnia 2023 r. został zarejestrowany w systemie informatycznym, a 19 września 2023 r. pełnomocnik Ukraińca złożył ponaglenie na działanie organu do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, które zawiadomieniem z 25 września 2023 r. wojewoda pozostawił bez rozpoznania.

W związku z tym 4 października 2023 r. cudzoziemiec wniósł skargę na przewlekłość działania wojewody, którą jednak ten oddalił. Sprawa trafiła do WSA, który odrzucił skargę. Wskazał, że 1 stycznia 2023 r. wszedł w życie art. 100d ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriom tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm. – tzw. ustawa pomocowa).

W brzmieniu obowiązującym w dniu, gdy Ukrainiec złożył wniosek o zezwolenie, przepis ten przewidywał, że w okresie do 4 marca 2024 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących m.in. udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. W odniesieniu do takich spraw nie stosuje się przepisów o bezczynności organu oraz o obowiązku powiadamiania uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie.

W art. 100d nie wskazano okresu, w którym termin na załatwienie sprawy nie rozpoczyna swojego biegu, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Zdaniem WSA należy przyjąć, że datą początkową jest 1 stycznia 2023 r., tj. data wejścia w życie art. 100d, zaś datą końcową 4 marca 2024 r. Sąd wyjaśnił też, że ustawa pomocowa dotyczy wszystkich obywateli Ukrainy, bez względu na to, kiedy przybyli. Dodał, że cudzoziemiec legitymuje się ważnym paszportem biometrycznym i złożył wniosek na pobyt czasowy i pracę w terminie, więc jego pobyt w Polsce jest legalny. ©℗