Asystent rodziny będzie miał prawo raz na dwa lata do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, wynoszącego 10 dni. Otrzyma też legitymację służbową i zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

Tak przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.). Zawiera on wiele zmian dotyczących warunków zatrudniania i realizowania zadań przez asystentów rodziny.

Zmiany dla asystentów rodziny

Wśród nich jest wskazanie wprost w przepisach, że gmina musi zapewniać wsparcie przynajmniej jednego asystenta rodziny i co do zasady będzie on zatrudniany na podstawie przepisów kodeksu pracy (umowa cywilna będzie stosowana, jeśli zawnioskuje o to sam asystent).

Wprowadzona zostanie zasada obligatoryjnego przydzielania asystenta każdej rodzinie, z której dziecko trafiło do pieczy zastępczej, oraz zmniejszona z 15 do 10 liczba rodzin, którymi może się on zajmować w tym samym czasie. Nie będą do niej wliczane te rodziny, które są przez asystenta monitorowane już po tym, gdy zakończy z nimi współpracę. W ich przypadku wskazany został odrębny limit wynoszący 15 rodzin. Ponadto zostanie dopuszczona możliwość przydzielenia asystenta rodziny, gdy to ona wystąpi z taką inicjatywą do ośrodka pomocy społecznej.

Asystenci rodzin a uprawnienia pracownicze

Dzięki przepisom projektu asystenci mają uzyskać od dawna przez nich postulowane uprawnienia pracownicze. Poza wspomnianymi dodatkowymi dniami wolnymi, legitymacją służbową i zwrotem kosztów dojazdu są to: dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł miesięcznie za pracę w terenie, prawo do pomocy psychologicznej oraz superwizji ich pracy.

Takimi uprawnieniami powinni być objęci nie tylko asystenci rodziny, lecz także koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy wspierają rodziców zastępczych. Projekt zupełnie ich pomija, podobnie jak prowadzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programy, które umożliwiają uzyskanie dofinansowania wyłącznie na asystentów – mówi Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM.

Piecza zastępca nad dziećmi niepełnosprawnymi - zmiany

W projekcie znalazły się też zmiany dotyczące sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi niepełnosprawnymi. Pierwsza z nich to podniesienie minimalnej stawki wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej, specjalistycznej, w taki sposób, że będzie ona wynosić tyle samo, ile kwota pensji dla rodziny zastępczej zawodowej będącej pogotowiem rodzinnym. To oznacza wzrost z 4100 zł do 5084 zł.

Druga ważna zmiana ma zaś prowadzić do stopniowego zmniejszania liczebności regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Teraz może w nich przebywać 30 niepełnosprawnych dzieci, a za zgodą wojewody ta liczba może być zwiększona do nawet 45 podopiecznych. Natomiast zgodnie z projektem obecne przepisy będą mogły być stosowane do 31 grudnia 2025 r. Po tym czasie, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r., w regionalnych placówkach będzie mogło być nie więcej niż 30 wychowanków, a docelowo, od 1 stycznia 2028 r. będą one musiały osiągnąć standard 14 miejsc.

Nowy rodzaj opieki

Ponadto projekt wprowadza nowy rodzaj opieki sprawowany nad osobami, które przebywały w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka, skończyły 25 lat (jest to data graniczna pobytu w pieczy), mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Chodzi o to, że będą one mogły zostać u dotychczasowych opiekunów, którzy staną się dla nich rodziną opiekuńczą. Jej ustanowienie będzie się odbywało na mocy umowy podpisywanej ze starostą i, co ważne, będzie w niej określana wysokość odpłatności ponoszonej za pobyt w rodzinie opiekuńczej przez osobę niepełnosprawną.©℗