Gminy mogą otrzymać pieniądze na wypłatę jednorazowego dodatku do pensji asystenta rodziny oraz na pokrycie kosztów ich zatrudnienia w listopadzie i grudniu br. Z kolei powiaty mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych.

Takie wsparcie samorządów przewidują dwie uchwały Rady Ministrów. Pierwsza z nich to uchwała nr 219 z 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023” (M.P. poz. 1275). Wzorem poprzednich lat w jego ramach gminy mogą otrzymać pieniądze na dodatek do wynagrodzenia asystenta. W tym roku jego maksymalna kwota wynosi 2000 zł, jest więc o 1000 zł niższa od tej z 2022 r. Dodatek przysługuje na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia programu, niezależnie od tego, czy wykonuje swoje obowiązki na mocy umowy o pracę, czy umowy zlecenia. Co istotne, w tym roku program przewiduje też możliwość uzyskania przez gminy dodatkowego dofinansowania – w wysokości do 80 proc. wydatków poniesionych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) asystentów w listopadzie i grudniu tego roku. Łącznie na te dwa cele zostało zaplanowanych 30 mln zł. Wojewodowie mają czas do 29 listopada na zebranie od gmin informacji o liczbie asystentów oraz kwocie potrzebnej na ich wynagrodzenia za dwa ostatnie miesiące roku i przekazanie potem zbiorczego zestawienia do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

Natomiast druga uchwała nr 221 z 13 listopada 2023 r. dotyczy rządowego programu wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (M.P. poz. 1276). Jego zasady zakładają, że powiaty mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) rodzica zastępczego zawodowego i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka za okres od 1 czerwca do 31 grudnia, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji. W programie zostały określone dwie stawki dofinansowania: 2360 zł w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, która jest jednocześnie pogotowiem rodzinnym, oraz 1900 zł dla pozostałych typów rodziny zastępczej zawodowej oraz dla rodzinnych domów dziecka. Na realizację tego programu rząd zarezerwował 40 mln zł, a wojewodowie do 2 grudnia powinni przekazać do MRiPS listę zawierającą dane o liczbie podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej danego powiatu za poszczególne miesiące drugiego półrocza br., których wynagrodzenia będą objęte dofinansowaniem. ©℗