Ministerstwo Rozwoju jest przeciwne ujawnianiu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) tego, że przedsiębiorca nie płaci alimentów. Jego zdaniem taka regulacja jest sprzeczna z przeznaczeniem rejestru oraz z konstytucją.
Takie zastrzeżenia MR przedstawiło w opinii do projektu założeń do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Jedna z proponowanych w nim zmian ma służyć zwiększeniu skuteczności egzekucji alimentów. W tym celu w CEIDG miałyby być ujawniane informacje o tym, że dany przedsiębiorca zalega z ich płaceniem, o ile okres niełożenia na dzieci będzie przekraczał 6 miesięcy. W ocenie resortu sprawiedliwości przedstawianie w ogólnodostępnym rejestrze takich danych będzie wpływać na wiarygodność w obrocie gospodarczym osoby, która ma własną firmę, i może być ważne dla jej kontrahentów.
Inaczej uważa resort rozwoju, który wskazuje, że informacja o niepłaceniu alimentów nie służy celowi, dla którego wprowadzony został CEIDG, oraz nie świadczy o wiarygodności przedsiębiorcy. Wszak ten może mieć wiele długów i dopiero ujawnianie danych o wszelkich zaległościach mogłoby mieć na nią wpływ.
MR podkreśla, że przyjęcie proponowanego rozwiązania może naruszać konstytucyjną zasadę równego traktowania przez władze publiczne. Sytuacja dłużników alimentacyjnych byłaby bowiem zróżnicowana w zależności od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie, gdy faktycznie jest ona tożsama. Może to prowadzić do ich dyskryminacji w życiu gospodarczym.
Z tymi zarzutami nie zgadza się resort sprawiedliwości, który wskazuje, że państwo powinno otaczać większą ochroną dzieci, które są pozbawione należnych im świadczeń alimentacyjnych a nie przedsiębiorców unikających płacenia.
– Rozważania na temat tego, jaki charakter ma CEIDG, nie mają znaczenia w zderzeniu z interesem małoletnich, pozbawionych środków do życia – argumentuje Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.
W ocenie MS nie można też uznać, że informacja o długu alimentacyjnym będzie naruszać prawo do jednakowego traktowania przedsiębiorców i prowadzić do nieusprawiedliwionego różnicowania wierzycieli. Pozycja wierzyciela alimentacyjnego jest powszechnie uznawana za wyjątkową w stosunku do pozostałych osób, które nie otrzymują należnych im pieniędzy, co wynika wprost z konstytucyjnej zasady ochrony rodziny. Co więcej, należności z tytułu niepłaconych alimentów są traktowane szczególnie przy podziale sum odzyskiwanych w ramach postępowania egzekucyjnego czy upadłościowego.
Etap legislacyjny
Konsultacje założeń do nowelizacji ustawy