Zwiększenie finansowania specjalistycznych ośrodków wsparcia ofiar przemocy domowej, wsparcie samorządów w realizacji działań skierowanych do jej sprawców oraz służących podnoszeniu kwalifikacji przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Takie rozwiązania przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030.

Po trzyletniej przerwie, gdy kolejne programy były realizowane w rocznej perspektywie czasowej, rząd powraca do jego formuły wieloletniej, w której zostały uwzględnione nowe przepisy, jakie w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) obowiązują od 22 czerwca br. Projekt uchwały zakłada, że program będzie obejmował cztery obszary, w których będą realizowane poszczególne działania. Pierwszy z nich to profilaktyka, diagnoza i edukacja społeczna, który będzie obejmował m.in. prowadzenie lokalnych i ogólnopolskich kampanii podnoszących świadomość społeczną na temat tego, czym jest przemoc domowa.

Drugi obszar to ochrona i pomoc osobom, które doświadczają agresji ze strony członków rodziny. Tutaj istotnym elementem będzie rozwijanie placówek zapewniających schronienie ofiarom przemocy. Obecnie funkcjonuje 37 specjalistycznych ośrodków wsparcia, które są prowadzone na zlecenie rządu przez powiaty. Projekt programu zakłada utworzenie trzech kolejnych oraz zwiększenie kwoty przekazywanej przez budżet na utrzymanie placówek. Na ten cel w ciągu następnych siedmiu lat ma być przeznaczonych prawie 195 mln zł, podczas gdy na cały program zostało zaplanowanych 367 mln zł. W tym obszarze ujęte też zostało funkcjonowanie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy i, co ważne, po raz pierwszy w rządowym programie zostały uwzględnione pieniądze na ich dofinansowanie w łącznej kwocie 104,7 mln zł (po 14,9 mln zł w każdym roku jego obowiązywania).

Trzeci obszar programu zakłada oddziaływanie na osoby stosujące przemoc, głównie poprzez kierowanie ich do uczestniczenia w programach korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych. Na ich organizowanie do samorządów ma trafić przez siedem lat odpowiednio 29,6 mln zł oraz 10,6 mln zł. W przypadku tego zadania również dojdzie do zwiększenia nakładów finansowych, co jest spowodowane głównie tym, że zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy osoby stosujące przemoc będą zobligowane do udziału w programie, a jeśli będą się od tego uchylać, będzie to traktowane jako wykroczenie zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Wreszcie ostatnia, czwarta część programu to podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym obszarze tak jak w poprzednich latach zostało uwzględnione dofinansowanie dla marszałków województw na prowadzenie szkoleń dla osób pierwszego kontaktu, czyli pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów, pracowników oświaty oraz ochrony zdrowia. Pula pieniędzy na ten cel będzie wyższa w porównaniu z poprzednimi latami z uwagi na wprowadzenie wymogu odbywania szkoleń przez osoby, które są powoływane w skład gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Projekt zakłada, że w każdym roku realizacji programu będzie to 3,2 mln zł (w tym roku samorządy wojewódzkie otrzymały 1,6 mln zł).

Ponadto w programie zostało przewidziane dalsze finansowanie ogólnopolskiej, całodobowej infolinii dla osób doświadczających przemocy, którą prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.©℗