Urzędy, szpitale czy inne placówki publiczne organizujące przetargi na sprzątanie mogą skorzystać z wzorcowej umowy udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych.
Jednym z ustawowych zadań Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) jest propagowanie dobrych wzorów. W ramach jego realizacji powstał kolejny wzorcowy dokument – umowa o świadczenie usług sprzątania. Można ją potraktować jako gotowy dokument i wykorzystywać w całości, podstawiając jedynie własne dane. Można też skorzystać tylko z niektórych jej postanowień, inne zmieniając, wykreślając czy dodając własne.
Reklama
„Dokument ma charakter przykładowy i stanowi jedynie propozycję sposobu ukształtowania stosunków pomiędzy stronami tego rodzaju umowy (wiele zapisów ma charakter opcjonalny). Treść umowy jest bowiem ściśle związania z opisem przedmiotu zamówienia, który jest indywidualny w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym dokument może podlegać modyfikacjom w bardzo szerokim zakresie, w granicach obowiązującego prawa” – można przeczytać na stronie internetowej UZP, gdzie opublikowano wzorcową umowę (www.uzp.gov.pl, zakładki: Repozytorium wiedzy, Wzorcowe dokumenty).

Reklama
Ogólny charakter
Jak każdy wzór, tak i ten ma ogólny charakter i wymaga uszczegółowienia przez zamawiającego. Dlatego też na określenie konkretnych czynności, jakich wymaga sprzątanie, czy też wskazanie godzin, w jakich ma się ono odbywać, pozostawiono wolne miejsca. Poza tym dokument jest jednak kompleksowy. Dla przykładu przy wspomnianych godzinach sprzątania przewidziano możliwość ich zmiany.
UZP starało się w swojej wzorcowej umowie wypośrodkować interesy obydwu stron – nie tylko zamawiającego, lecz także wykonawcy. Dlatego też, pozostając przy przykładzie dotyczącym zmiany godzin, dokument sugeruje, by wymagała ona wcześniejszego (np. z miesięcznym wyprzedzeniem) poinformowania przedsiębiorcy realizującego zlecenie o planowanych zmianach.
Wspomniana już kompleksowość wzorca oznacza, że przewidziano w nim większość sytuacji, które mogą się wydarzyć. Paragraf 13 zawiera regulacje dotyczące kar umownych (ich wysokość musi jednak określić sam zamawiający), paragraf 14 przewiduje, kiedy może nastąpić zmiana umowy, a paragraf 17 – kiedy wolno od niej odstąpić. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, określono nawet szczegółowo sposoby kontaktowania się stron czy też zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, jakie mogą podczas wykonywania usług posiąść osoby sprzątające.
Klauzula waloryzacyjna
Na szczególną uwagę zasługuje par. 15, w którym określono zasady zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Od października 2014 r. obowiązuje art. 142 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zgodnie z którym zamawiający muszą wpisywać do trwających ponad rok kontraktów klauzule waloryzacyjne przewidujące zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wiele takich klauzul jest zaskarżanych do Krajowej Izby Odwoławczej, chociażby z tego powodu, że wymagają negocjowania nowych warunków (ustawa wymaga obligatoryjnej waloryzacji) czy też są niewystarczająco precyzyjne. UZP starał się, aby jego wzorzec był możliwie precyzyjny, dlatego postanowienia dotyczące zmiany wynagrodzenia zajmują pełne dwie strony (cały dokument liczy ich 15). Przewidziano w nich nie tylko zasady waloryzacji, lecz także wymagania z tym związane (np. obowiązek przedłożenia przez wykonawcę pisemnego zestawienia wynagrodzeń pracowników w przypadku zmiany kosztów pracy).