Jego zastrzeżenia wzbudził zapis wskazujący, że w dokumencie tym trzeba podać wykaz osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym (imię i nazwisko) oraz pisemne uzasadnienie zmiany danych zawartych w deklaracji. „W świetle utrwalonego orzecznictwa, uchwały organów samorządu terytorialnego muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Przepis udzielający kompetencji prawodawczej podlega wykładni dosłownej, a zatem nie może być interpretowany rozszerzająco” – wskazuje w rozstrzygnięciu wojewoda warmińsko-mazurski.
Zauważa, że zgodnie z art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy, określając jej wzór, może wymagać podania następujących informacji: imienia i nazwiska, numeru telefonu i e-maila właściciela nieruchomości oraz adresu jego miejsca zamieszkania, adresu nieruchomości, danych stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz innych wiadomości niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego.
W ocenie organu nadzoru zapisy odnoszące się do wskazania osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym – ich imion i nazwisk oraz pisemne uzasadnienie zmiany danych zawartych w deklaracji – nie mieszczą się w katalogu informacji określonych przez ustawodawcę. Dlatego stwierdził nieważność uchwały w tym zakresie.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 19 października 2015 r. w sprawie NR PN.4131.280.2015. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia