Zasada jest taka, że podczas głosowań organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego liczy się zwykła większość. Wyjątki od tej reguły mogą wynikać jedynie z ustaw, a nie ustaleń lokalnych rajców – przypomniał wojewoda zachodniopomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym.
Rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Świnoujścia. Określono w niej m.in., że uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa rada podejmuje w głosowaniu jawnym większością 4/5 ustawowego składu.
Taka regulacja nie przeszła jednak kontroli legalności przeprowadzonej przez wojewodę zachodniopomorskiego. Marek Tałasiewicz stwierdził, że narusza ona w istotny sposób art. 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm., dalej: u.s.g.). Przepis ten przewiduje, że uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. W praktyce oznacza to, że sposób głosowania może odbiegać od ogólnej reguły tylko wówczas, jeśli wynika to wprost z ustaw. Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja, gdy to sami radni ustalają, że w określonym przypadku do przegłosowania danej uchwały potrzeba większości kwalifikowanej, a nie zwykłej. Analogicznie radni nie mogą wyłączyć jawności głosowania w określonej sprawie. Głosowania tajne mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy tak przewiduje przepis rangi ustawowej.
I rzeczywiście, ustawy przewidują wyjątki od ogólnych reguł. Przykładowo dla przegłosowania uchwały w sprawie nieudzielania wójtowi absolutorium potrzeba bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady (art. 28a u.s.g.). Z kolei wybór przewodniczącego rady gminy i jego zastępców odbywa się w głosowaniu tajnym (art. 19 u.s.g.). Wśród wyjątków nie ma jednak głosowania dotyczącego nadawania honorowego obywatelstwa miasta, więc decyzje w tych sprawach rada powinna podejmować zwykłą większością w głosowaniu jawnym.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego z 16 września 2015 r., nr NK.3.4131.249.2015.K.