Już teraz obowiązują przepisy wprowadzające lustrację. Jednak większość zmian w ustawie o służbie cywilnej wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia, czyli 27 września 2023 r., z pewnymi wyjątkami, których termin obowiązywania nie jest jeszcze dokładnie określony – wejdą w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia komunikatu przez prezesa Rady Ministrów.

Pod znakiem porządków, ułatwień i uproszczeń

Nie tylko lustracja, lecz także bardziej elastyczne zasady pracy w służbie cywilnej, odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru do niej, uproszczenia w zatrudnianiu cudzoziemców, uelastycznienie zasad tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych – to wszystko niesie za sobą głośna nowela ustawy o służbie cywilnej

Mowa o ustawie z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1195; dalej: ustawa nowelizująca). ramka 1

RAMKA 1

Zmieniane ustawy

Ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw znowelizowała m.in.:

• ustawę z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1691; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1195; dalej: u.s.c.),

• ustawę z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 765; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1195),

• ustawę z 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1388; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1195),

• ustawę z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1195),

• ustawę z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 824; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1195). ©℗

Już teraz obowiązują przepisy wprowadzające lustrację (pisaliśmy szczegółowo o niej m.in. w tekście „Lustracja w administracji: pozostały trzy tygodnie na złożenie oświadczeń” – dodatek Samorząd i Administracja z 5 lipca 2023 r.; DGP nr 128). Jednak większość zmian w ustawie o służbie cywilnej wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia, czyli 27 września 2023 r., z pewnymi wyjątkami, których termin obowiązywania nie jest jeszcze dokładnie określony – wejdą w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia komunikatu przez prezesa Rady Ministrów.

Między innymi od końca września zaczną obowiązywać przepisy, które sprawią, że w korpusie służby cywilnej ma się pracować elastyczniej. Chodzi np. o możliwość wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy, skróconego tygodnia pracy, wykonywania zadań w weekendy oraz wydłużenia okresu rozliczeniowego aż do czterech miesięcy. Ponadto ustawa nowelizująca wprowadza przepisy przewidujące odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru do służby cywilnej i uelastycznienie zasad tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych. Natomiast właśnie zmiany oraz ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców w większości przypadków wejdą w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia przez premiera komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu elektronicznego naboru. Ponadto ustanowiony zostanie również Dzień Służby Cywilnej (będzie to 17 lutego) oraz wprowadzona Odznaka Honorowa za Zasługi dla Służby Cywilnej.

Poniżej opisujemy najbardziej istotne nowości oraz podpowiadamy, jak je wdrożyć w praktyce.

Już obowiązuje: lustracja urzędników

Jedną z ważniejszych zmian, które niesie za sobą ustawa nowelizująca, są przepisy powszechnie nazywane lustracyjnymi. Za ich sprawą ze służby cywilnej i urzędów państwowych mają być z mocy prawa zwolnione osoby, które służyły i pracowały w organach bezpieczeństwa PRL lub były ich współpracownikami

Przepisy lustracyjne obowiązują już teraz, bo zostały wprowadzone z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy nowelizującej, czyli od 27 czerwca br. Tak szybkie wejście w życie umożliwiło niezwłoczne rozpoczęcie czynności lustracyjnych. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3090), zasadniczym powodem tych zmian jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, szczególnie w sytuacji podwyższonego zagrożenia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym wywołanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Stąd też szybkie tempo wdrożenia tych przepisów.

Dla pracowników oraz kierowników urzędów to tempo oznacza, że tegoroczne wakacje są okresem realizacji wprowadzonych w ustawie obowiązków, m.in. wczoraj (27 lipca) minął termin złożenia do kierownika urzędu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia przez zobowiązanych do tego członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych. Dziś zaś (28 lipca) mija termin na zawiadomienie o wygaśnięciu z mocy prawa stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych, którzy do 27 lipca nie złożyli oświadczenia lustracyjnego ani informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Najważniejsze terminy związane z przepisami lustracyjnymi wskazujemy obok. ramka 2

RAMKA 2

Terminy dotyczące wymagań związanych z pracą w służbie cywilnej

do 4 lipca włącznie – przekazanie przez kierowników urzędów do prezesa IPN list członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. (zgodnie z art. 12 ustawy nowelizującej);

do 27 lipca włącznie – złożenie do kierownika urzędu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia przez zobowiązanych do tego członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych;

z upływem 27 lipca – wygaśnięcie stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych, którzy do 27 lipca nie złożyli oświadczenia lustracyjnego ani informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (27 lipca jest ostatnim dniem trwania stosunku pracy);

28 lipca – zawiadomienie o wygaśnięciu z mocy prawa stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych, którzy do 27 lipca nie złożyli oświadczenia lustracyjnego ani informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;

do pięciu dni od dnia złożenia oświadczenia lustracyjnego potwierdzającego pracę, służbę lub współpracę – zawiadomienie o wygaśnięciu z mocy prawa stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych, którzy po 26 czerwca br., ale do 27 lipca złożyli oświadczenie lustracyjne potwierdzające pracę, służbę lub współpracę;

z upływem 15 dni od złożenia oświadczenia lustracyjnego potwierdzającego pracę, służbę lub współpracę – wygaśnięcie stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych, którzy po 26 czerwca br. złożyli oświadczenie lustracyjne potwierdzające pracę, służbę lub współpracę;

do pięciu miesięcy od otrzymania listy przez prezesa IPN – przekazanie przez prezesa IPN kierownikom urzędów informacji o osobach, które złożyły oświadczenie lustracyjne potwierdzające pracę, służbę lub współpracę, oraz informacji o osobach, wobec których wydano prawomocne orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez te osoby niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego;

do 15 dni od otrzymania informacji od prezesa IPN – zawiadomienie o wygaśnięciu z mocy prawa stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych, o których prezes IPN poinformował, że złożyły oświadczenie lustracyjne potwierdzające pracę, służbę lub współpracę, lub wobec których wydano prawomocne orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez te osoby niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego;

z upływem 30 dni od otrzymania informacji od prezesa IPN – wygaśnięcie stosunku pracy tych członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych, o których prezes IPN poinformował, że złożyły oświadczenie lustracyjne potwierdzające pracę, służbę lub współpracę, lub wobec których wydano prawomocne orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez te osoby niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. ©℗

Blokada zatrudnienia

Obecnie co do zasady w służbie cywilnej mogą być zatrudnione osoby, które (z pewnymi wyjątkami) mają obywatelstwo polskie, korzystają z pełni praw publicznych, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, mają odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, a także cieszą się nieposzlakowaną opinią. Od 27 czerwca dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. dodatkowym warunkiem jest złożenie oświadczenia lustracyjnego. Tak skonstruowane przepisy uniemożliwić mają zatrudnienie osób, które w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były współpracownikami tych organów ‒ w rozumieniu przepisów ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 342; dalej: ustawa lustracyjna).

Powyższy zakaz dotyczy zatrudniania w:

 • korpusie służby cywilnej, o którym mowa w ustawie o służbie cywilnej, oraz
 • urzędach państwowych, o których mowa w ustawie z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Co istotne, oznacza to nie tylko brak możliwości kontynuowania stosunków pracy osób już zatrudnionych, wypełniających powyższe przesłanki, ale również wyklucza zatrudnienie takich osób w przyszłości.

W związku z powyższym w ustawie lustracyjnej nastąpiły następujące zmiany:

 • w art. 4 ustawy lustracyjnej rozszerzono katalog osób pełniących funkcje publiczne, których dotyczył obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, o członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych i innych pracowników, o których mowa w ustawie o pracownikach urzędów państwowych,
 • w art. 8 ustawy lustracyjnej wskazano organy właściwe do przedłożenia oświadczeń lustracyjnych przez ww. kategorie osób.

Czynności sprawdzających będzie dokonywać prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Warto dodać, że ponieważ czynności te obejmą dużą grupę osób, wobec tego w ustawie nowelizującej przyjęto stosunkowo długi, bo pięciomiesięczny termin na ich dokonanie przez prezesa IPN. Natomiast stosunki pracy osób, które już wcześniej złożyły oświadczenia lustracyjne, potwierdzające pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z nimi, wygasną po upływie 30 dni od dnia otrzymania informacji od prezesa IPN.

Różne obowiązki wobec różnych grup

W praktyce można wyodrębnić cztery grupy osób, wobec których ustawa przewiduje różne obowiązki, które mogą wystąpić w związku z realizacją obowiązku lustracyjnego. I tak odmienny sposób postępowania dotyczy osób:

▶ które są już zatrudnione i składały wcześniej oświadczenie lustracyjne;

▶ które są już zatrudnione i nie składały oświadczenia lustracyjnego;

▶ które dopiero przystąpią do naboru;

▶ wobec których zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

Pisaliśmy o tym szczegółowo we wspomnianym wyżej artykule „Lustracja w administracji: pozostały trzy tygodnie na złożenie oświadczeń”. Dziś na s. B4‒5 prezentujemy tabelę, w której w przejrzysty sposób przypominamy, kto należy do wyszczególnionych czterech grup, na kim ciążą nowe obowiązki lustracyjne, na czym polegają owe obowiązki, jaki jest odmienny sposób postępowania w stosunku do wyodrębnionych powyżej grup.

Co nowego w systemach czasu pracy

Czas pracy osób zatrudnionych w służbie cywilnej ma być bardziej elastyczny niż do tej pory. W tym celu wprowadzono m.in. możliwość zastosowania szerszego niż dotychczas katalogu systemów i rozkładów czasu pracy

W obecnym stanie prawnym art. 97 ust. 1 i 2 u.s.c. przewiduje stosowanie w służbie cywilnej dwóch systemów czasu pracy.

Systemu podstawowy – przewiduje pracę codziennie od poniedziałku do piątku w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni.

System równoważny – może być wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją; w systemie tym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę, z tym że czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni.

Obecnie rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia ustala dyrektor generalny urzędu według zasad określonych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz.U. nr 76, poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 120 poz. 775), czasowo utrzymanym w mocy przez art. 207 ustawy o służbie cywilnej. Po zmianach, które jak wcześniej wspomniano, wejdą w życie 27 września 2023 r., zasady te będzie określał prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia wydawanego na podstawie art. 97 ust. 3 u.s.c.

Odpowiedź na postulaty

Jak podkreślano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, urzędy administracji rządowej mają zróżnicowaną specyfikę i różny zakres zadań. Bardzo często jest to praca odmienna od powszechnie rozumianej pracy biurowej. Jak wynika z informacji przekazywanych przez niektóre urzędy administracji rządowej (inspekcja weterynaryjna, inspekcja transportu drogowego, inspekcja ochrony środowiska, inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa), realizują one różnorodne zadania wymagające funkcjonowania urzędów w innym czasie niż dni przypadające między poniedziałkiem a piątkiem, a także w innych godzinach niż uznawane za zwykłe godziny pracy (między 8.15 a 16.15). Dlatego obowiązujące w służbie cywilnej szczególne rozwiązania w zakresie systemów czasu pracy były często niewystarczające do sprawnej realizacji istotnych zadań – np. inspekcji, komend i straży, które odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Z tego powodu część z nich wprowadziła odrębne przepisy w tym zakresie. Wprowadzenie elastycznych rozwiązań dla całej służby cywilnej było zatem niezbędne, aby funkcjonowanie administracji rządowej było efektywne.

Okres rozliczeniowy dłuższy

Stosowanie w służbie cywilnej szerszego niż dotychczas katalogu systemów i rozkładów czasu pracy będzie możliwe dzięki modyfikacji art. 97 u.s.c. ramka 3

RAMKA 3

Czas pracy urzędników w służbie cywilnej – tak będzie po zmianach

1. Czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż cztery miesiące (obecnie 8 tygodni; zmiana w art. 97 ust. 1 u.s.c.).

2. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż cztery miesiące (obecnie nie dłuższym niż 12 tygodni; zmiana w art. 97 ust. 2 u.s.c.).

3. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy (nowo dodany art. 97 ust. 2a u.s.c.).

4. Na pisemny wniosek członka korpusu służby cywilnej może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy (nowo dodany art. 97 ust. 2b u.s.c.).

5. Na pisemny wniosek członka korpusu służby cywilnej może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (nowo dodany art. 97 ust. 2c u.s.c.).

6. W stosunku do członków korpusu służby cywilnej objętych systemem zadaniowego czasu pracy, dyrektorów generalnych urzędów oraz kierowników urzędów zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej nie ewidencjonuje się godzin pracy (nowo dodany art. 97 ust. 2d u.s.c.).

7. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia:

1) określa sposób organizacji przez dyrektorów generalnych urzędów czasu pracy urzędów, w tym ustalania rozkładów czasu pracy oraz wyznaczania dni, w które wykonuje się pracę w zamian za dni wolne, o których mowa w pkt 3),

2) wyznacza dla członków korpusu służby cywilnej dni wolne od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 641; dalej: k.p.),

3) może wyznaczać dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w poszczególnych urzędach jednakowe lub różne dni wolne od pracy podlegające odpracowaniu

– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania zadań, w tym obsługi interesantów, a także zróżnicowany charakter zadań wykonywanych w urzędach (zmiana w art. 97 ust. 3 u.s.c.).

8. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, członek korpusu służby cywilnej na polecenie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta (utrzymano przepis – art. 97 ust. 5 u.s.c.).

9. Pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze (utrzymano przepis – art. 97 ust. 6 u.s.c.).

10. Urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze (utrzymano przepis ‒ art. 97 ust. 7 u.s.c.).

11. Urzędnikowi służby cywilnej, do którego jest stosowany system czasu pracy inny niż system na jego wniosek, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta – przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny (zmiana w art. 97 ust. 8 u.s.c.).

12. Na wniosek członka korpusu służby cywilnej czas wolny oraz dzień wolny za pracę nadliczbową może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu (utrzymano przepis – art. 97 ust. 9 u.s.c.).

13. Przepisów dotyczących przedłużenia czasu pracy do 12 godzin oraz obowiązku przyjmowania pracy nadliczbowej (w tym w nocy oraz w niedziele i święta) nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz – bez ich zgody – do członków korpusu służby cywilnej sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8 (utrzymano przepis ‒ art. 97 ust. 10 u.s.c.).

14. Członków korpusu służby cywilnej obowiązują limity ochronne gwarantujące odpowiednią organizację pracy z uwzględnieniem praw pracowników do regeneracji, tj. limity 11- i 35-godzinnego odpoczynku, limity średniej tygodniowej pracy wynoszącej 48 godzin oraz roczny limit pracy w godzinach nadliczbowych (utrzymano przepis). ©℗

W podstawowym systemie czasu pracy zmieni się sposób określania długości okresu rozliczeniowego oraz czas jego trwania. Z dotychczasowego określania w tygodniach nastąpi zmiana na miesiące. Taka sama zmiana nastąpi w równoważnym systemie czasu pracy. Ponadto w tych dwóch systemach okres rozliczeniowy będzie wynosił tyle samo. Urzędy będą mogły ustalić maksymalny czas trwania okresu rozliczeniowego nawet na cztery miesiące. Umożliwi to korzystanie z dłuższych okresów rozliczeniowych (obecnie jest to odpowiednio maksymalnie 8 lub 12 tygodni). Dłuższe okresy rozliczeniowe pozwolą na racjonalne gospodarowanie czasem pracy, stosownie do zapotrzebowania na pracę w danym okresie, i ułatwiają rekompensowanie pracy nadliczbowej czasem wolnym od pracy. przykład 1

PRZYKŁAD 1

Dyrektor generalny urzędu dostosuje godziny do potrzeb

W urzędzie występuje zmienne zapotrzebowanie na wykonywanie konkretnych zadań, np. związanych z załatwianiem określonych spraw w ustalonych przepisami terminach. Po wejściu w życie zmian dyrektor generalny urzędu będzie mógł planować większą liczbę godzin pracy w okresach dużego zapotrzebowania na pracę, a mniejszą w pozostałych okresach, pod warunkiem zbilansowania przepracowanych godzin w ramach okresu rozliczeniowego. ©℗

Ważne! Okres czterech miesięcy nie jest sztywny i jedynie określa maksymalną długość okresu rozliczeniowego. Przepisy dają urzędom możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych, ale nie wprowadzają automatycznego ich wydłużenia.

Zalety nowych systemów

Nowelizacja przewiduje możliwość stosowania w służbie cywilnej trzech nowych systemów czasu pracy, tj.: zadaniowego, skróconego tygodnia oraz systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Zadaniowy system czasu pracy – dostępny dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej, niezależnie od zajmowanego stanowiska, a decyzję podejmuje pracodawca w porozumieniu z urzędnikiem. Cechuje go znaczna elastyczność. Może być wykorzystywany szczególnie w pracach, które ze względu na ich rodzaj i organizację stanowią zamknięty zespół czynności, których wykonanie jest całkowicie zależne od pracownika. Zadania ustalane przez pracodawcę nie mogą jednak przekraczać ogólnych norm czasu pracy wyrażonych w art. 97 ust. 1 u.s.c., tj. 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin tygodniowo. W taki sposób pracownik zyskuje swobodę w organizacji pracy własnej.

System skróconego tygodnia – dostępny dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej, niezależnie od zajmowanego stanowiska, a decyzję podejmuje pracodawca w porozumieniu z urzędnikiem. Podobnie jak równoważny system czasu pracy charakteryzuje się możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Zastosowanie go nie jest jednak uzależnione od rodzaju organizacji pracy, co daje możliwość jego elastycznego kształtowania. Zasady jego stosowania są wypracowywane w drodze porozumienia, na wniosek pracownika, przez strony stosunku pracy, co daje dużą swobodę i ułatwia godzenie życia rodzinnego z pracą.

Praca w soboty, niedziele i święta – dostępna dla niektórych członków korpusu służby cywilnej, niezależnie od zajmowanego stanowiska, a decyzję podejmuje pracodawca w porozumieniu z urzędnikiem. System ten jest w szczególności wykorzystywany przez osoby pracujące w niepełnym wymiarze etatu. W niektórych urzędach zadania są wykonywane w sposób ciągły, np. kontrole drogowe wykonywane przez inspektorów transportu drogowego lub kontrole weterynaryjne na granicach. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy w Ministerstwie Zdrowia okresowo niezbędny jest np. ciągły kontakt z mediami. W tym systemie praca w nietypowe dni jest łatwiejsza do rozplanowania, gdyż nie jest uzależniona od katalogu sytuacji wymienionych w art. 15110 k.p. oraz ogólnych zasad rekompensowania pracy w wyrażonych w art. 15111 k.p. Możliwość jej zastosowania jest dodatkowym ułatwieniem dla godzenia życia rodzinnego z pracą dla osób, które podjęły pracę na część etatu.

Podkreślenia wymaga, że zmiany długości okresu rozliczeniowego nie dokonuje się w jego trakcie. Pracodawca będzie decydował w akcie wewnętrznym, kiedy będzie zmieniał długość okresów rozliczeniowych.

Ponadto odstąpiono od obowiązku ewidencjonowania godzin pracy dyrektorów generalnych urzędów i kierowników urzędów będących jednocześnie stanowiskami urzędniczymi w służbie cywilnej – z uwagi na charakter zadań realizowanych na tych stanowiskach.

Uchylenie regulacji w ustawach branżowych

Uelastycznienie systemów i rozkładów czasu pracy w służbie cywilnej powoduje, że niecelowe jest odrębne uregulowanie tych kwestii w ustawach „branżowych”. Dlatego zostaną uchylone przepisy dotyczące czasu pracy w ustawach szczególnych (art. 77a ust. 1–3 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1193) oraz art. 8f ust. 1–3 ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 824). Nie ulegną jednak zmianie gwarancje przyznane inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczące zasad pracy w porze nocnej.

Jak organizować elastyczny czas pracy

Planując grafik pracy w danym okresie rozliczeniowym, urząd powinien najpierw określić liczbę godzin, jaka odpowiada wymiarowi czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego (biorąc pod uwagę liczbę dni pracy w danym miesiącu). Jeśli np. w miesiącu wypadną 22 dni pracy, to trzeba przyjąć, że będzie to 176 godzin, które potem oczywiście będą rozłożone w zależności od regulacji obowiązujących w regulaminie. Nie może to być jednak ani więcej godzin (gdyż byłyby to planowanie nadgodzin, co jest niedopuszczalne), ani mniej (w takiej sytuacji należałoby zapłacić wynagrodzenie jak za pełny wymiar czasu pracy).

Tyle że w praktyce, jeżeli w systemie równoważnym stosuje się wydłużone godziny pracy w określone dni tygodnia (np. w poniedziałki – 10 godzin, w zamian za to w piątki – 6 godzin), to siłą rzeczy zwykle okazuje się, że zsumowane godziny pracy nie wpasowują się w wymiar czasu pracy. Konieczne jest wobec tego każdorazowo, tzn. przed każdym miesiącem (okresem rozliczeniowym), przeanalizowanie wpływu stosowanego rozkładu czasu pracy na faktyczną liczbę godzin, które zostaną przepracowane i – w razie potrzeby – zastosowanie odpowiedniej korekty (w praktyce oznacza to wręczenie harmonogramu czasu pracy wprowadzającego np. odpowiednio dłuższą lub krótszą pracę, np. jednego dnia). przykłady 2‒6

PRZYKŁAD 2

Rozkład czasu pracy w systemie równoważnym w miesięcznym okresie rozliczeniowym

Urząd wprowadził do regulaminu pracy zapis, zgodnie z którym pracownicy korpusu służby cywilnej pracują: w poniedziałki po 10 godzin, od wtorku do czwartku po 8 godzin, w piątki po 6 godzin. Praca odbywa się od poniedziałku do piątku (wszystkie niedziele, święta i soboty są dniami wolnymi od pracy), w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Jest to dopuszczalne i możliwe, ale należy wziąć pod uwagę, że rozkład powinien być zgodny z wymiarem czasu pracy w okresie rozliczeniowym. W grudniu 2023 r. np. godzinowy wymiar czasu pracy, biorąc pod uwagę liczbę dni roboczych w miesiącu, wynosi 152 godziny, natomiast praca wykonywana według ww. rozkładu obejmie 148 godzin, co oznacza, że urzędnicy nie wypracują obowiązującego ich nominału godzin, wynagrodzenie powinni zaś otrzymać za pełny miesiąc pracy. W takiej sytuacji niezbędne jest dokonanie zmian, np. w drodze wewnętrznego zarządzenia, poprzez wskazanie, że 1 grudnia 2023 r. (ten dzień przypada na piątek) urzędnicy zobowiązani są do pracy w wymiarze 8 godzin, w pozostałych dniach grudnia 2023 r. praca zaś odbywa się według rozkładu czasu pracy wynikającego z regulaminu pracy.

PRZYKŁAD 3

Rozkład czasu pracy w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

Urzędnicy będą zatrudnieni w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku (weekendy oraz święta są wolne), zwykle pomiędzy godz. 6 a 20. Grafiki powinny dotyczyć okresu rozliczeniowego październik–grudzień 2023 r., kiedy nominalny czas pracy wynosi 488 godzin. Grafiki pracy mogą wyglądać następująco:

Grafik 1. Październik 2023 r. – nominalny czas dla miesiąca 176 godzin

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Tygodniowa liczba godzin
1wolne – niedziela 0
210–18(8 godzin) 38–18(10 godzin) 410–20(10 godzin) 58–20(12 godzin) 68–18(10 godzin) 7wolne – 5-dniowy tydzień pracy 8wolne – niedziela 50
96–18(12 godzin) 108–18(10 godzin) 118.00–20.00(12 godz.) 128.00–18.00(10 godz.) 136.00–20.00(12 godz.) 14wolne – 5-dniowy tydzień pracy 15wolne – niedziela 56
166–18(12 godzin) 176–18(12 godzin) 188–18(10 godzin) 198–18(10 godzin) 208–20(12 godzin) 21wolne – 5-dniowy tydzień pracy 22wolne – niedziela 56
23dzień harmonogramowo wolny 2410–18(8 godzin) 2510–18(8 godzin) 2610–20(10 godzin) 2710–18(8 godzin) 28wolne – 5-dniowy tydzień pracy 29wolne – niedziela 34
30dzień harmonogramowo wolny 318‒20(12 godzin) 12
Łącznie: 208

Grafik 2. Listopad 2023 r. – nominalny czas dla miesiąca 160 godzin

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Tygodniowa liczba godzin
1święto 2dzień harmonogramowo wolny 3dzień harmonogramowo wolny 4wolne – 5-dniowy tydzień pracy 5wolne – niedziela 0
66–18(12 godzin) 78–18(10 godzin) 88–20(12 godzin) 98–18(10 godzin) 10dzień harmonogramowo wolny 11wolne – 5-dniowy tydzień pracy 12wolne – niedziela 44
13wolne za święto przypadające w sobotę 146–18(12 godzin) 158–18(10 godzin) 168–18(10 godzin) 178–20(12 godzin) 18wolne – 5-dniowy tydzień pracy 19wolne – niedziela 44
208‒20(12 godzin) 2110– 18(8 godzin) 2210–18(8 godzin) 2310–20(10 godzin) 2410–18(8 godzin) 25wolne – 5-dniowy tydzień pracy 26wolne – niedziela 46
2710–18(8 godzin) 2810–18(8 godzin) 2910–18(8 godzin) 3010–18(8 godzin) 32
Łącznie: 166

Grafik 3. Grudzień 2023 r. – nominalny czas dla miesiąca 152 godziny

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Tygodniowa liczba godzin
110 – 18(8 godzin) 2wolne – 5-dniowy tydzień pracy 3wolne – niedziela 8
410–18(8 godzin) 510–18(8 godzin) 610–18(8 godzin) 710–18(8 godzin) 810–18(8 godzin) 9wolne– 5-dniowy tydzień pracy 10wolne– niedziela 40
1110–18(8 godzin) 1210–18(8 godzin) 1310–18(8 godzin) 1410–18(8 godzin) 1510–18(8 godzin) 16wolne– 5-dniowy tydzień pracy 17wolne– niedziela 40
1810–18(8 godzin) 1910–18(8 godzin) 2010–18(8 godzin) 2110–12(2 godzin) 22dzień harmonogramowo wolny 23wolne– 5-dniowy tydzień pracy 24wolne– niedziela 26
25święto 26święto 27dzień harmonogramowo wolny 28dzień harmonogramowo wolny 29dzień harmonogramowo wolny 30dzień harmonogramowo wolny 31wolne– niedziela 0
Łącznie: 114

Jak wynika z powyższych grafików – w urzędzie zaplanowano w poszczególnych miesiącach:

• w październiku 208 godzin,

• w listopadzie 166 godzin,

• w grudniu 114 godzin.

Łącznie jest to 488 godzin, czyli dokładnie tyle, ile wynosi wymiar czasu pracy dla tego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego. W każdym z miesięcy planowana liczba godzin różni się – i to znacząco – od wymiaru czasu pracy dla danego miesiąca. Październik jest miesiącem ze znacznie większym natężeniem pracy niż wymiar czasu pracy dla tego miesiąca (zaplanowane 208 godzin przy 176 godzinach wymiaru czasu pracy). Taki harmonogram byłby niedopuszczalny przy miesięcznym okresie rozliczeniowym, ale przy stosowaniu trzymiesięcznego jest to rozwiązanie poprawne. W listopadzie zaplanowano 166 godzin, czyli także więcej niż wymiar czasu pracy dla tego miesiąca (160 godzin). Z kolei w grudniu, w związku z mniejszym nakładem pracy, zaplanowano 114 godzin przy 152 godzinach wymiaru czasu pracy dla tego miesiąca.

Również prawidłowo ustalono liczbę dni pracy. W każdym tygodniu pracownik ma zapewniony odpoczynek tygodniowy (przy stałych wolnych dniach – sobota i niedziela – nie ma z tym problemu) oraz w każdej dobie ma zaplanowaną pracę w taki sposób, że ma odpoczynek minimalny dobowy. ©℗

PRZYKŁAD 4

Zadaniowy rozkład czasu pracy będzie dopuszczalny

Dyrektor chce zlecić pracownikowi realizację określonych zadań. Pracownik chciałby jednak rozłożyć sobie pracę odpowiednio według swoich potrzeb.

Dzięki najnowszym zmianom dyrektor urzędu w pisemnym porozumieniu z urzędnikiem będzie mógł ustalić czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań z uwzględnieniem norm czasu pracy. Przy takim zadaniowym rozkładzie czasu pracy pracownik będzie zatem samodzielnie rozkładał sobie pracę, czyli decydował o konkretnych godzinach pracy. Przy tym pracodawca nie może ustalać, kiedy i ile pracownik będzie pracował. Sztywne ustalenie godzin pracy w zadaniowym systemie czasu pracy przeczyłoby takiemu systemowi i byłoby nieprawidłowe. W takim systemie czasu pracy pierwszoplanowe będą rezultaty (czyli wykonane zadania), a nie czas poświęcony na ich realizację. Dlatego czas pracy nie jest ewidencjonowany bardzo szczegółowo ze wskazaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. W zadaniowym czasie pracy ewidencja czasu pracy sprowadza się jedynie do oznaczania dni pracy, czyli faktu bycia w pracy danego dnia. Mimo to czas pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy powinien mieścić się w 8 godzinach dobowo i przeciętnie 40 godzinach tygodniowo z zachowaniem dobowych i tygodniowych odpoczynków.

PRZYKŁAD 5

Jak zaplanować skrócony tydzień

Urzędnik zwrócił się do przełożonego o zastosowanie wobec niego skróconego czasu pracy. Dyrektor wyraził zgodę. Planując czas pracy tak zatrudnionej osoby, dyrektor powinien pamiętać, że pracownik objęty skróconym systemem czasu pracy w każdym tygodniu pracy powinien wykonywać pracę przez mniej niż pięć dni, a więc powinien mieć minimum trzy dni wolne od pracy – sztywno, a nie przeciętnie na tydzień. W takim systemie pracownik może pracować zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Urzędnika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy obowiązuje średniotygodniowa norma czasu pracy, tj. 40 godzin. Oznacza to, że wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do jego maksymalnego wymiaru, czyli 12 godzin, nie może nastąpić w każdym dniu tygodnia. W takiej sytuacji doszłoby do naruszenia przepisów o czasie pracy, gdyż pracownik przepracowywałby 48 godzin tygodniowo (4 dni × 12 godzin). Rozkład czasu pracy, zgodnie z którym pracownik wykonuje pracę przez cztery dni w tygodniu po 10 godzin dziennie, jest zatem najbardziej równomiernym rozkładem czasu pracy dla tego systemu. Oznacza to, że praca w skróconym tygodniu pracy może być wykonywana:

• nie dłużej niż przez 12 godzin na dobę, np. 9 czy 11,

• w różnej liczbie godzin dla różnych dni lub tygodni.

Urząd dowolnie wybiera dni, które mają być dla pracownika dniami pracy, spośród wszystkich dni roboczych w tygodniu (tj. od poniedziałku do soboty włącznie) oraz ustala dobowy wymiar czasu pracy pracownika w każdym dniu pracy.

Grafik. System skróconego tygodnia pracy – miesięczny okres rozliczeniowy – październik 2023 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Tygodniowa liczba godzin
1wolne– niedziela 0
28–18(10 godzin) 38–18(10 godzin) 48–18(10 godzin) 58–18(10 godzin) 6dzień harmonogramowo wolny od pracy 7wolne– 5-dniowy tydzień pracy 8wolne– niedziela 40
9dzień harmonogramowo wolny od pracy 108–18(10 godzin) 118–18(10 godzin) 128–18(10 godzin) 138–18(10 godzin) 14wolne– 5-dniowy tydzień pracy 15wolne– niedziela 40
168–20(12 godzin) 178–18(10 godzin) 18dzień harmonogramowo wolny od pracy 198–18(10 godzin) 208–18(10 godzin) 21wolne– 5-dniowy tydzień pracy 22wolne– niedziela 40
23dzień harmonogramowo wolny 248–18(10 godzin) 258–18(10 godzin) 268–18(10 godzin) 278–18(10 godzin) 28wolne– 5-dniowy tydzień pracy 29wolne– niedziela 40
308–16(8 godzin) 318–16(8 godzin) 16
Łącznie: 176

Urzędnik będzie pracował przez 176 godzin, czyli tyle, ile wynosi wymiar czasu pracy dla października 2023 r. Praca jest zaplanowana prawidłowo, gdyż zawsze na maksimum cztery dni tygodniowo, a w każdym z tygodni pracownik ma minimum po dwa dni wolne od pracy przypadające bezpośrednio po sobie, co gwarantuje mu odpowiednio długi okres tygodniowego odpoczynku.

PRZYKŁAD 6

System weekendowy

Urzędnik zatrudniony w ¾ wymiaru etatu zwrócił się do dyrektora o zastosowanie wobec niego weekendowego systemu czasu pracy. Przełożony wyraził zgodę. W ramach systemu weekendowego nie można również założyć, że pracownik będzie pracował po 12 godzin w każdy piątek, sobotę, niedzielę czy święto występujące w okresie. Taki układ zadań będzie się pokrywał z pełnym etatem niezmiernie rzadko. ©℗

Zmiany w regulaminie – o czym pamiętać

Aby skorzystać z nowych rozwiązań, trzeba zmienić regulamin pracy. Tworząc w nim rozdział dotyczący czasu pracy, należy – poza określeniem obligatoryjnych elementów – zastanowić się nad wprowadzeniem w nim dodatkowych regulacji, które są niezbędne ze względu na organizację czasu pracy lub warunki jej wykonywania. Mogą być to regulacje ustalające:

 • zasady przebywania na terenie urzędu po godzinach pracy,
 • organizację pracy nadliczbowej,
 • organizację dyżurów, jeśli są polecane pracownikom,
 • zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Jeśli u pracodawcy praca odbywa się na podstawie harmonogramów czasu pracy, to w praktyce należy jeszcze wskazać na jeden ważny element: ustalić reguły dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy obowiązujących pracowników. W przypadku urzędów, gdzie praca będzie świadczona nierównomiernie, czyli na zmiany, w różne dni tygodnia czy w systemach równoważnego czasu pracy, warto w regulaminie opisać zasady tworzenia harmonogramów. W tym zakresie punktem wyjścia jest określenie, na jaki okres będzie tworzony harmonogram czasu pracy, gdyż w tym przypadku z przepisów wynikają różne długości dla poszczególnych grup zawodowych. Kodeks pracy nie reguluje, w jaki sposób należy zapoznać pracowników z obowiązującym harmonogramem czasu pracy. Pracodawcy mają w praktyce pozostawioną swobodę wyboru metody. Mogą ten obowiązek spełnić w różny sposób, w tym poprzez:

 • wydrukowanie indywidualnego harmonogramu i wręczenie go osobiście pracownikowi;
 • umieszczenie harmonogramu w pulpicie pracownika i zobowiązanie do zapoznania się z nim elektronicznie;
 • wysłanie harmonogramu pracownikowi mailem;
 • wysłanie harmonogramu pracownikowi na telefon służbowy w postaci MMS;
 • umieszczenie harmonogramu na przeznaczonym do tego celu dysku sieciowym i zobowiązanie do zapoznania się z nim elektronicznie.

W regulaminie pracy można przewidzieć zmianę harmonogramu z wyprzedzeniem kilku dni, np. trzech czy pięciu, ale maksymalnie w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy zmiana taka powinna nastąpić jeden dzień przed dniem, którego ona dotyczy.

W przypadku gdy praca odbywa się na podstawie harmonogramów czasu pracy, niezmiernie ważnym elementem regulaminu pracy jest opisanie zasad dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy. Zgodnie ze stanowiskiem PIP zmiany są dopuszczalne, pod warunkiem że możliwość taką przewidują obowiązujące w firmie przepisy wewnątrzzakładowe, czyli przede wszystkim regulamin pracy (stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 6.4.2009 r. w sprawie naruszenia doby pracowniczej po wolnym dniu, nr GPP-417-4560-19/09/PE/RP). Regulamin pracy powinien przy tym przewidywać nie tylko samą możliwość dokonania zmiany harmonogramu, lecz także przypadki uzasadniające takie działanie oraz sposób i termin poinformowania o zmianie pracowników.

wzór 1

Zapisy w regulaminie pracy dotyczące tworzenia i zmiany harmonogramu w przypadku pracodawcy posiadającego system elektroniczny

Par. X

1. Harmonogramy są tworzone w systemie do zarządzania czasem pracy przez kierowników komórek organizacyjnych i udostępniane pracownikom w pulpitach pracowniczych.

2. Harmonogram powinien być udostępniony w pulpicie pracowniczym na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy.

3. Pracownik ma obowiązek zapoznania się z harmonogramem udostępnionym mu elektronicznie.

4. W trakcie miesiąca jest możliwa zmiana harmonogramu w przypadkach:

1) usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy innych pracowników, które wymagają zastępstwa;

2) nieplanowanego/nagłego zwolnienia z pracy innego pracownika i konieczności wykonania jego dotychczasowych zadań przez inne osoby;

3) nadzwyczajnych sytuacji organizacyjnych, które wymagają zmiany dotychczasowej organizacji pracy i były niemożliwe do przewidzenia na etapie układania harmonogramów czasu pracy;

4) na wniosek pracownika uzasadniony jego prywatnymi potrzebami, który nie spowoduje dezorganizacji pracy w danej komórce organizacyjnej;

5) w innych przypadkach, których przewidzenie nie było możliwe na etapie układania harmonogramu czasu pracy za zgodą wyrażoną przez pracownika.

5. Zmiana harmonogramu czasu pracy jest dokonywana najpóźniej dzień przed dniem kalendarzowym, którego ona dotyczy, a pracownik jest o niej informowany elektronicznie za pośrednictwem maila lub SMS-a wysłanego na telefon służbowy.

6. Zmieniony harmonogram czasu pracy jest udostępniany w pulpicie pracowniczym i po otrzymaniu zawiadomienia pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z nim.

7. Zmiana harmonogramu nie może w żadnym przypadku spowodować naruszenia przepisów o czasie pracy.

WZÓR 2

Zapisy w regulaminie pracy dotyczące tworzenia i zmiany harmonogramu w przypadku pracodawcy, u którego nie wdrożono elektronicznych rozwiązań w zakresie czasu pracy

Par. X

1. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą harmonogramy czasu pracy dla podległych im zespołów i przekazują je pracownikom w postaci papierowej najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem miesiąca, którego harmonogram dotyczy.

2. Pracownik potwierdza odbiór harmonogramu na jego drugim egzemplarzu, który następnie trafia do wydziału kadr.

3. W trakcie miesiąca możliwa jest zmiana harmonogramu czasu pracy w przypadkach:

1) usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy innych pracowników, które wymagają zastępstwa;

2) nieplanowanego/nagłego zwolnienia z pracy innego pracownika i konieczności wykonania jego dotychczasowych zadań przez inne osoby;

3) na wniosek pracownika uzasadniony jego prywatnymi potrzebami, który nie spowoduje dezorganizacji pracy w danej komórce organizacyjnej;

4) w innych przypadkach za zgodą pracownika.

4. O zmianie harmonogramu pracownik jest informowany co najmniej w dniu ją poprzedzającym przez przekazanie mu nowego harmonogramu na piśmie.

5. Możliwe jest poinformowanie pracownika o zmianie harmonogramu po godzinach pracy za pośrednictwem telefonu służbowego. W takim przypadku pracownik potwierdza odebranie nowego harmonogramu po stawieniu się do pracy w kolejnym dniu roboczym. W przypadku nieodebrania telefonu służbowego przez pracownika przyjmuje się, że nie doszło do zmiany harmonogramu czasu pracy.

6. Zmiana harmonogramu nie może w żadnym przypadku spowodować naruszenia przepisów o czasie pracy.

7. Kolejne wersje harmonogramu czasu pracy muszą być przekazane do działu HR w celu ich właściwej archiwizacji.

Odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru do służby cywilnej

Ustawa nowelizująca przewiduje wprowadzenie regulacji, które mają ułatwić urzędom zapełnianie coraz większej liczby wakatów w administracji

Mowa o regulacjach, które przewidują m.in.:

 • uproszczenie możliwości ogłaszania naboru na stanowisko, o które może ubiegać się także osoba niemająca obywatelstwa polskiego,
 • zmianę podstawowej formy aplikowania na dane stanowisko na formę elektroniczną,
 • umożliwienie komisji przeprowadzającej nabór wyłonienia więcej niż pięciu najlepszych kandydatów,
 • zmianę zasad wyłaniania kandydatów przez komisję naborową,
 • doprecyzowanie regulacji dotyczących udostępniania informacji publicznej związanej z naborem.

Ustawodawca zakłada, że dzięki wdrożeniu proponowanych zmian przeprowadzenie naboru będzie łatwiejsze i szybsze. Omawiamy kolejno najważniejsze z tych zmian.

Uproszczenie w zatrudnianiu cudzoziemców

Cudzoziemcy będą mogli ubiegać się o stanowiska w służbie cywilnej, chyba że w ogłoszeniu o naborze będzie zastrzeżone, że na konkretnym stanowisku może być zatrudniony wyłącznie obywatel polski.

Koniec obowiązku uzyskiwania zgody szefa służby cywilnej. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami dyrektor generalny (kierownik) urzędu, ogłaszając nabór, wskazuje, za zgodą szefa służby cywilnej, stanowiska, o które mogą ubiegać się również cudzoziemcy. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, wpływa to na wydłużenie procesu naboru. Dlatego ustawa nowelizująca usuwa obowiązek występowania przez dyrektora generalnego lub kierownika urzędu do szefa służby cywilnej o wyrażenie zgody na wskazanie stanowiska pracy, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się także cudzoziemcy (wykreślono dotychczasowe brzmienie art. 5 ust. 1 u.s.c.).

Nie tylko obywatele polscy. Równocześnie ustawa nowelizująca przewiduje nowe brzmienie art. 4 pkt 1 u.s.c., zgodnie z którym do podjęcia pracy w służbie cywilnej uprawnia posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także posiadanie ważnej Karty Polaka (przepis wejdzie w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia wspomnianego wcześniej komunikatu premiera). ramka 4

RAMKA 4

Obywatel UE lub posiadacz Karty Polaka

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 u.s.c. w służbie cywilnej będzie mogła być zatrudniona osoba, która:

1) jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub posiada ważną Kartę Polaka;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią. ©℗

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, zakłada się, że za sprawą tych zmian zwiększy się liczba ogłoszeń o naborach na stanowiska pracy dostępnych także dla cudzoziemców.

Możliwość zastrzeżenia przez szefa urzędu. Jednocześnie w nowym brzmieniu art. 5 ust. 1 u.s.c. pojawi się zastrzeżenie, że na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, może zostać zatrudniona wyłącznie osoba mająca obywatelstwo polskie. Decyzja w tym zakresie zostanie pozostawiona dyrektorom generalnym (kierownikom) urzędów.

W pozostałych przypadkach osoba niemająca obywatelstwa polskiego będzie mogła być zatrudniona, jeżeli wylegitymuje się znajomością języka polskiego potwierdzoną następującym dokumentem:

1) certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczającym zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2) dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3) świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty;

4) świadectwem nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanym przez ministra sprawiedliwości (rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej; Dz.U. nr 64, poz. 539).

Wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego ww. dokumentami nie będzie się stosować do osób posiadających ważną Kartę Polaka.

Preferowane aplikowanie elektroniczne

Ustawa zakłada, że podstawowym sposobem aplikowania na wolne stanowisko pracy będzie forma elektroniczna. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zlikwidowano możliwość składania dokumentów w formie papierowej.

Obecnie nabór odbywa się głównie z wykorzystaniem aplikacji składanych w formie papierowej. Jednak już wkrótce (po siedmiu dniach od opublikowania komunikatu prezesa Rady Ministrów) ma to się zmienić. Zacznie obowiązywać regulacja, zgodnie z którą składanie dokumentów w formie elektronicznej będzie podstawową (domyślną) formą aplikowania na wolne stanowisko pracy. Równocześnie pozostawiono możliwość składania dokumentów w postaci papierowej. A to oznacza, że urząd organizujący nabór będzie miał obowiązek przyjąć dokumenty złożone przez kandydata w każdej z tych form – i to ostatecznie kandydat będzie decydował, w jaki sposób będzie chciał je dostarczyć. ramka 5

RAMKA 5

Warunki składania dokumentów aplikacyjnych

Jeżeli kandydat zechce złożyć aplikację elektronicznie, przekaże wymagane w ogłoszeniu dokumenty po uwierzytelnieniu się w systemie teleinformatycznym, który szef służby cywilnej utworzy i będzie prowadził dla celów rekrutacji do tej służby. Uwierzytelnienie to będzie wymagało użycia profilu zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej (tzw. węzła krajowego), czyli nie będzie potrzebne dodatkowe elektroniczne podpisywanie składanych dokumentów. Kandydat po uwierzytelnieniu się w systemie złoży elektronicznie:

1) oryginały dokumentów elektronicznych,

2) elektroniczne kopie dokumentów (skany),

3) oświadczenia wymagane w naborze (przez zaakceptowanie – zaznaczenie – treści oświadczenia wygenerowanego w systemie). ©℗

Ogłoszenie po nowemu

Ogłoszenie o naborze i o jego wyniku będą dostępne – tak jak dotychczas – w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i urzędu, który organizuje nabór.

Ogłoszenie o naborze będzie zawierać co najmniej:

1) nazwę i adres urzędu,

2) określenie stanowiska pracy,

3) określenie wymiaru czasu pracy,

4) określenie liczby stanowisk pracy,

5) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z jego opisem wraz ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

6) określenie zakresu wykonywanych zadań,

7) informację o warunkach pracy,

8) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 proc.,

9) wskazanie wymaganych dokumentów i oświadczeń,

10) określenie terminu i sposobów złożenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej, a w odniesieniu do wymaganych dokumentów w postaci papierowej ‒ także określenie miejsca ich złożenia,

11) wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

Ważne! Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru był niższy niż 6 proc., to pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwać osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów. Taka osoba złoży wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Jeżeli nabór będzie przeprowadzany na stanowisko pracy, na którym wykonywana praca polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, ogłoszenie o naborze będzie zawierać także informację, że o zatrudnienie może ubiegać się wyłącznie osoba mająca obywatelstwo polskie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy będą określane w następujący sposób:

1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

2) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy.

Termin złożenia potrzebnych dokumentów nie może być krótszy niż pięć dni od dnia ogłoszenia naboru w Biuletynie Kancelarii.

Podkreślenia też wymaga, że u.s.c. zawiera standardowe przepisy określające, kto będzie administratorem systemu teleinformatycznego i jakie zadania z tego tytułu spoczywają na tym administratorze. Znalazł się w nim także katalog przetwarzanych w systemie danych o użytkownikach. Wśród nich są informacje o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz – w odniesieniu do naboru na konkretne stanowiska pracy – informacje o spełnianiu wymagań wynikających z przepisów szczególnych.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 27a ust. 3 u.s.c. w systemie teleinformatycznym będą przetwarzane następujące dane osobowe użytkownika:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) data urodzenia,

3) płeć,

4) obywatelstwo,

5) informacja, czy posiada ważną Kartę Polaka,

6) adres poczty elektronicznej,

7) numer telefonu,

8) wykształcenie,

9) kwalifikacje zawodowe,

10) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

11) informacja o niekaralności oraz warunkach wynikających z przepisów szczególnych;

12) informacja o niepełnosprawności.

Dostęp do ww. systemu będzie oczywiście bezpłatny zarówno dla pracowników urzędów, które organizują nabory, jak i osób zainteresowanych pracą w służbie cywilnej. Założenie profilu użytkownika także będzie bezpłatne. Dostęp do systemu będzie możliwy z poziomu powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych. Nie będzie więc wymagane instalowanie specjalnego oprogramowania ani bardziej zaawansowana aktualizacja standardowego oprogramowania komputerów. W tym aspekcie dla urzędów, które będą w systemie ogłaszać nabory i ich wyniki, nie będzie to więc odczuwalna zmiana w porównaniu do obecnej obsługi systemu dostępnego pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/.

Uprawnienia do dostępu do systemu na poziomie administratora dla poszczególnych urzędów będzie nadawał departament służby cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uprawnienia niższego poziomu (w tym redaktora ogłoszeń, czyli osoby, która publikuje ogłoszenia w systemie) będzie nadawał administrator w danym urzędzie. Założenie profilu użytkownika i dostęp do niego, podobnie jak skuteczne złożenie dokumentów aplikacyjnych, będą bezpłatne, ale będzie należało użyć profilu zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji elektronicznej przyłączonego do tzw. węzła krajowego.

Komisja wyłoni najlepszych

Zmiana dotyczy też zasad wyłaniania kandydatów przez komisję naborową. Do tej pory regulacje określają, że przy wyłanianiu kandydatów, których następnie przedstawia się dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu, komisja naborowa musi brać pod uwagę spełnianie wymagań niezbędnych oraz spełnianie w największym stopniu wymagań dodatkowych. O wyłonieniu decyduje więc to, czy kandydaci spełnili wymagania niezbędne, czy nie, a następnie to, czy spełnili w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe. Jednak nie uwzględnia to tego, że wśród kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne, są osoby, które spełniły je w różnym stopniu (czasem nawet znacznie się różniącym), a zatem w różnym stopniu nadają się do objęcia stanowiska.

Wprowadzono więc zasadę, aby komisja naborowa wyłaniała nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spośród osób, które w wystarczającym stopniu spełniły wymagania niezbędne, i przedstawiała ich dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu. Jednocześnie przy decydowaniu o tym, które z tych osób zostaną wybrane, komisja będzie brała pod uwagę poziom spełniania wymagań zarówno niezbędnych, jak i dodatkowych. Oznacza to, że o tym, którzy z kandydatów zostaną wyłonieni (tzn. są najlepsi), komisja decyduje na podstawie oceny poziomu spełniania przez nich wszystkich wymagań na stanowisko, przy czym wyważenie proporcji w tym zakresie należy do komisji. W ten sposób będzie możliwe w jednym naborze wyłonienie kandydatów, którzy okażą się bezkonkurencyjni z punktu widzenia spełniania wymagań niezbędnych, chociaż nie spełniali na najwyższym poziomie wymagań dodatkowych (ponieważ będzie można uznać ich za lepszych od kandydatów, którzy spełnili co prawda wymagania niezbędne, ale na niższym poziomie, i spełnili wymagania dodatkowe na wysokim poziomie), a w innym naborze – kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne na zbliżonym poziomie, ale okazali się lepsi z punktu widzenia wymagań dodatkowych. Ma to pozwolić na elastyczne wybieranie najlepszych potencjalnych pracowników.

Nowe brzmienie art. 29a u.s.c. umożliwi komisji naborowej wyłanianie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów – proporcjonalnie do liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór. Tym samym zostanie zniesione ograniczenie liczby stanowisk, na które można ogłosić i prowadzić jeden nabór, które obecnie wynika z liczby maksymalnie pięciu kandydatów możliwych do wyłonienia w toku jednego naboru.

Na uwagę zasługuje także, że dyrektor generalny urzędu będzie mógł zaproponować stanowisko innej osobie z listy najlepszych kandydatów. Równocześnie zrezygnowano ze wskazywania miejsca zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia jako informacji, która obecnie podlega częstym zmianom i ma w praktyce niewielkie znaczenie dla osób zapoznających się z wynikami naboru. Uchylono również obowiązek fizycznego upowszechniania ogłoszenia o naborze oraz o wyniku naboru w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu – ograniczając go do formy elektronicznej.

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie dostępne w Biuletynie Kancelarii oraz w biuletynie urzędu przez trzy miesiące i będzie zawierać:

 • nazwę i adres urzędu,
 • określenie stanowiska pracy,
 • imię i nazwisko wybranej osoby albo informację o zakończeniu naboru bez dokonania wyboru.

Doprecyzowanie regulacji dotyczących udostępniania informacji publicznej

Kilka zmian dotyczy udostępniania informacji publicznej związanej z naborem.

▶ Zrezygnowano z dookreślenia, że „każdemu obywatelowi” przysługuje prawo do informacji o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6i u.s.c. prawo to będzie przysługiwać „każdemu” – co jest zrozumiałe, biorąc chociażby pod uwagę rozszerzenie uprawnień dla obcokrajowców.

▶ Postanowiono usunąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące tego, co jest informacją publiczną w naborze. Zgodnie z art. 30a u.s.c. informacją publiczną dotyczącą kandydatów do pracy w służbie cywilnej będą imiona i nazwiska wyłonionych kandydatów oraz informacje o nich w zakresie objętym wymaganiami na dane stanowisko pracy.

Zawartość protokołu naboru

W katalogu informacji, które będzie zawierał protokół z naboru, znalazły się przede wszystkim:

1) stanowisko pracy, na które był przeprowadzany nabór,

2) określenie liczby nadesłanych ofert,

3) imiona i nazwiska wyłonionych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych,

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

5) uzasadnienie dokonanego wyboru,

6) określenie składu komisji przeprowadzającej nabór.

Jednocześnie zrezygnowano z obowiązku umieszczania w nim liczby ofert spełniających wymagania formalne.

Uporządkowanie kwestii funkcjonowania komisji przeprowadzającej nabór

Nowelizacja uporządkowała kwestie funkcjonowania komisji przeprowadzającej nabór. Dotychczas w ustawie nie było przepisu nakazującego dyrektorowi generalnemu urzędu powołanie takiej komisji, jak również nie było wprost powiązania działania tej komisji z określoną w art. 6 u.s.c. otwartością i konkurencyjnością naboru do służby cywilnej.

W nowym art. 26a u.s.c. wskazano więc, że:

1) dyrektor generalny urzędu powoła komisję, której zadaniem będzie przeprowadzenie naboru w sposób gwarantujący zachowanie otwartości i konkurencyjności,

2) w skład komisji wejdą osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów,

3) członek komisji zachowa w tajemnicy uzyskane w trakcie naboru informacje o kandydatach.

Uelastycznienie zasad tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych

Dopuszczono zmiany we wspólnych komisjach dyscyplinarnych w trakcie trwania kadencji oraz odłączenie się urzędu od wspólnej komisji dyscyplinarnej. Będzie również możliwość rozwiązania wspólnej komisji dyscyplinarnej – przed upływem jej kadencji – na mocy aktu woli wszystkich stron porozumienia o jej utworzeniu

Niezmiennie sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej rozpoznają komisje dyscyplinarne:

 • w I instancji – komisja dyscyplinarna,
 • w II instancji – Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej.

Jednak obecne przepisy nie przewidują ani możliwości wcześniejszego zakończenia kadencji komisji dyscyplinarnej, ani możliwości połączenia dwóch funkcjonujących komisji dyscyplinarnych we wspólną komisję, ani też dołączenia urzędu do istniejącej już komisji dyscyplinarnej. To wszystko powoduje problemy z ich tworzeniem – szczególnie dla mniejszych urzędów. Jak podnoszono w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, tylko dla ok. 7 proc. urzędów działa komisja dyscyplinarna, brak komisji dotyczy zaś przede wszystkim urzędów małych, które nie są w stanie samodzielnie ich stworzyć. Uznano, że regulacje dotyczące tworzenia komisji dyscyplinarnych do tej pory nadmiernie krępowały samodzielność pracodawców.

Procedura tworzenia

1. Komisję dyscyplinarną urzędu powoła dyrektor generalny urzędu spośród członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie (utrzymano przepis).

2. Dyrektorzy generalni urzędów będą w drodze porozumienia powołać wspólną komisję dyscyplinarną dla kierowanych przez nich urzędów (utrzymano przepis).

3. Dyrektorzy generalni urzędów będą, w drodze porozumienia, przystępować do wspólnych komisji dyscyplinarnych powołanych na podstawie lub z nich występować (nowość).

4. O powołaniu komisji dyscyplinarnej zawiadamia się niezwłocznie szefa służby cywilnej (utrzymano przepis).

5. Komisję dyscyplinarną, w liczbie co najmniej 10 członków, powołuje się na okres czterech lat (utrzymano przepis).

6. Dyrektor generalny urzędu:

1) rozwiąże komisję dyscyplinarną urzędu – w przypadku powołania wspólnej komisji dyscyplinarnej albo przystąpienia do wspólnej komisji dyscyplinarnej,

2) powoła komisję dyscyplinarną urzędu – w przypadku wystąpienia ze wspólnej komisji dyscyplinarnej albo rozwiązania wspólnej komisji dyscyplinarnej (nowość).

7. Rozwiązanie wspólnej komisji dyscyplinarnej przed upływem jej kadencji będzie możliwe na mocy porozumienia dyrektorów generalnych urzędów (utrzymano przepis).

8. Komisja dyscyplinarna powoła ze swojego grona przewodniczącego komisji i jego dwóch zastępców (utrzymano przepis).

9. Tryb pracy komisji dyscyplinarnej określi regulamin uchwalony przez komisję dyscyplinarną i zatwierdzony przez dyrektora generalnego urzędu (utrzymano przepis).

Nowe święto i nowa odznaka

W związku z 100. rocznicą uchwalenia ustawy z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej wprowadzono regulacje dotyczące ustanowienia Dnia Służby Cywilnej. Dla wyróżniających się przewidziano specjalną odznakę

Dla uczczenia rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy dotyczącej służby cywilnej Dzień Służby Cywilnej będzie obchodzony właśnie 17 lutego. Ponadto ustanowiono Odznakę Honorową za Zasługi dla Służby Cywilnej. Przyznanie odznaki będzie formą dostrzeżenia, wyróżnienia i docenienia ciężkiej pracy i starań osób, które w działalności na rzecz prawidłowego, sprawnego i skutecznego funkcjonowania administracji rządowej stanowią wzór do naśladowania. Odznaka będzie przyznawana osobom zasłużonym dla służby cywilnej, czyli:

 • legitymującym się wieloletnim doświadczeniem oraz szczególnymi osiągnięciami w pracy w służbie cywilnej,
 • zaangażowanym w kształtowanie kadr służby cywilnej,
 • szczególnie zaangażowanym w rozwój służby cywilnej,
 • prowadzącym prace naukowe nad służbą cywilną.

Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku o nadanie odznaki, odznaki i dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki oraz sposób noszenia odznaki.

Nadanie

W nowych przepisach uregulowano szczegółowe kwestie dotyczące przyznawania odznaki. Wskazano m.in., kto może złożyć wniosek o jej przyznanie, elementy wniosku o jej przyznanie, a także kwestie dotyczące ewidencji osób wyróżnionych odznaką.

Odznakę będzie nadawał prezes Rady Ministrów:

1) z własnej inicjatywy lub

2) na pisemny wniosek szefa służby cywilnej, lub

3) na pisemny – wniosek:

a) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) członka Rady Ministrów,

c) kierownika centralnego organu administracji rządowej,

d) wojewody

– po zasięgnięciu opinii szefa służby cywilnej.

Wniosek o nadanie odznaki będzie zawierał:

1) dane osoby przedstawionej do wyróżnienia:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) imię ojca;

2) uzasadnienie nadania odznaki, ze szczególnym uwzględnieniem zasług;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) imię, nazwisko i podpis wnioskodawcy lub osoby działającej w imieniu wnioskodawcy;

5) datę podpisania wniosku.

Ważne! Prezes Rady Ministrów rozpatrzy wniosek o nadanie odznaki w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. Osoba wyróżniona odznaką otrzyma ją wraz z dyplomem potwierdzającym jej nadanie. Honorowa Odznaka za Zasługi będzie nadana tej samej osobie tylko raz.

W przypadku utraty odznaki lub dyplomu potwierdzającego jej nadanie na wniosek osoby wyróżnionej będzie wydawany wtórny egzemplarz odpowiednio odznaki lub dyplomu potwierdzającego jej nadanie (za zwrotem kosztów ich wytworzenia).

Ewidencja

Szef służby cywilnej będzie prowadzić ewidencję osób wyróżnionych odznaką, która obejmie następujące dane osobowe:

1) imię (imiona),

2) nazwisko,

3) datę i miejsce urodzenia,

4) imię ojca,

5) datę nadania odznaki.

Ewidencja ta będzie jawna, z wyłączeniem daty urodzenia osoby odznaczonej oraz imienia jej ojca. Wpis do ewidencji nastąpi po uzyskaniu pisemnej informacji o nadaniu przez prezesa Rady Ministrów odznaki osobie wyróżnionej.

Przetwarzającym dane osobowe będzie szef służby cywilnej i on będzie ich administratorem. Będzie miał zatem obowiązek stosować zabezpieczenia zapobiegające nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, polegające co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania tych danych wyłącznie osób mających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych. ©℗

Tabela 1. Obowiązek lustracyjny wobec poszczególnych grup pracowników ©℗

Grupa pracowników Obowiązki osób z danej grupy Obowiązki kierowników urzędów Obowiązki prezesa IPN Obowiązki dyrektora generalnego urzędu (w przypadku braku – kierownik urzędu) Konsekwencje dla pracownika, który znajdzie się na liście IPN
1 2 3 4 5 6
Grupa I: osoby zatrudnione, które w przeszłości składały oświadczenia lustracyjne. Chodzi przy tym o osoby, które:a) w momencie wejścia w życie ustawy nowelizującej są zatrudnione w służbie cywilnej lub są urzędnikami państwowymi, lub innymi pracownikami, o których mowa w ustawie o pracownikach urzędów państwowych orazb) urodziły się przed 1 sierpnia 1972 r., orazc) w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub byli współpracownikami tych organów w rozumieniu przepisów ustawy lustracyjnej, orazd) przed wejściem w życie tych przepisów składały już oświadczenia lustracyjne na mocy innych przepisów ustawy lustracyjnej. Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy lustracyjnej osoby z tej grupy składają kierownikowi urzędu informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego – w informacji tej należy podać:• datę złożenia oświadczenia,• organ, któremu przedłożono oświadczenie oraz• funkcję w związku, z którą oświadczenie zostało złożone.W przypadku, gdy osoba składająca taką informację nie pamięta tych danych, może je sprawdzić w systemie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, dostępnym na stronie internetowej IPN.Uwaga! Osoby, które składały już oświadczenie lustracyjne, nie składają takiego oświadczenia ponownie. Przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, zgodnie z ówczesnymi przepisami ustawy lustracyjnej, oświadczenia lustracyjne powinny były być przekazane bezpośrednio do IPN. Z tego względu kierownicy urzędów, w których są zatrudnione te osoby, mogli nie mieć wiedzy na temat treści tych oświadczeń.W związku z powyższym, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej, kierownicy urzędów, niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wejścia w życie przepisu (czyli do 4 lipca 2023 r.), powinni byli przekazać prezesowi IPN listy wszystkich zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych i innych pracowników, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Listę zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy nowelizującej należy kierować bezpośrednio do prezesa IPN. Sporządzić ją należy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej IPN oraz przekazać w postaci papierowej i w postaci elektronicznej na nośniku elektronicznym (w praktyce powinna to być płytaCD/DVD lub ewentualnie pendrive).Na liście zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy nowelizujące miały znaleźć się następujące dane:• data urodzenia,• imię, nazwisko oraz• numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL – imię ojca.Nie należy przy tym zmieniać określonej w formularzu udostępnionym przez IPN kolejności kolumn zawierających poszczególne dane. W terminie do pięciu miesięcy od dnia otrzymania list od kierowników urzędów prezes IPN przekaże zwrotnie kierownikom urzędów (z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych):• informacje o osobach, które złożyły oświadczenia potwierdzające pracę, służbę lub współpracę z organami bezpieczeństwa państwa oraz• informacje o osobach, wobec których wydano prawomocne orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez te osoby niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.Uwaga! W przypadku braku wyżej wymienionych osób na liście przesłanej przez danego kierownika urzędu prezes IPN nie będzie odpowiadał danemu kierownikowi. Dyrektor generalny ma obowiązek zawiadomienia osób znajdujących się na liście IPN o wygaśnięciu ich stosunków pracy z mocy prawa (na piśmie). Ma obowiązek zrobić to w terminie 15 dni od dnia otrzymania informacji od prezesa IPN. Stosunki pracy takich osób wygasną po upływie 30 dni od dnia otrzymania tej informacji.
Grupa II: osoby zatrudnione, które nigdy nie składały oświadczeń lustracyjnych. Chodzi o osoby spełniające następujące warunki:a) w momencie wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej są zatrudnione w służbie cywilnej lub są urzędnikami państwowymi lub innymi pracownikami, o których mowa w ustawie o pracownikach urzędów państwowych orazb) urodziły się przed 1 sierpnia 1972 r., orazc) przed wejściem w życie przepisów nie składały oświadczeń lustracyjnych na mocy ustawy lustracyjnej. Osoby te są zobowiązane do złożenia oświadczeń lustracyjnych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.Oświadczenia te składa się w trybie ustawy lustracyjnej i w formie określonej przez tę ustawę (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku 1a do ustawy lustracyjnej i jest udostępniony na stronie internetowej IPN).Oświadczenia te zostaną następnie przekazane do Biura Lustracyjnego IPN, chyba że z przepisów odrębnych wynika obowiązek przekazania oświadczenia do oddziałowego biura lustracyjnego IPN.Oświadczenie lustracyjne musi być jasne co do swej treści, a w szczególności ważne jest, aby zawierało kategoryczną i niewątpliwą deklarację osoby zobowiązanej do jej złożenia co do danych podlegających obligatoryjnemu ujawnieniu na podstawie ustawy lustracyjnej, tj. danych dotyczących oświadczenia wiedzy w zakresie zagadnień związanych z pracą, służbą lub współpracą z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944‒1990.Osoba składająca oświadczenie lustracyjne powinna dokonać tego z uwzględnieniem wskazówek umieszczonych w dolnej części ustawowego wzoru i po zapoznaniu się z treścią ustawy lustracyjnej.▶ Oświadczenie negatywne. W przypadku, kiedy osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego oświadcza, że nie pracowała, nie pełniła służby ani nie była współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy lustracyjnej, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 cyt. ustawy, powinna ograniczyć się jedynie do wypełnienia, dokonania stosownych podkreśleń i podpisania części A oświadczenia lustracyjnego, tzw. negatywnej.▶ Oświadczenie pozytywne. Jeżeli osoba ujawnia możliwe formy działania na rzecz organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy lustracyjnej (czyli: pracy w tych organach, służby w nich bądź współpracy z nimi w rozumieniu art. 3a ustawy lustracyjnej), wtedy wypełnia, podpisuje, dokonuje stosownych podkreśleń w części A oświadczenia, tzw. pozytywnej, oraz obligatoryjnie uzupełnia i składa podpis w części B opisowej. Kierownicy urzędów, do których składane są oświadczenia, przed ich przekazaniem do Biura Lustracyjnego IPN będą zobowiązani wstępnie ocenić formalną poprawność ich wypełnienia (czy zastosowano właściwy formularz, czy zawiera on wszystkie niezbędne dane).W momencie otrzymania oświadczenia kierownicy będą mogli zapoznać się z jego treścią, a co za tym idzie, będą wiedzieć, czy zawiera ono deklarację pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa. Na dyrektora generalnego urzędu nałożono obowiązek zawiadomienia ww. osób na piśmie o wygaśnięciu ich stosunków pracy z mocy prawa, w terminie pięciu dni od dnia złożenia oświadczenia pozytywnego oświadczenia lustracyjnego. W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia, dyrektor urzędu zawiadamia te osoby o wygaśnięciu w dniu następującym po upływie terminu do złożenia oświadczenia.W przypadku osób, które w oświadczeniu lustracyjnym zadeklarują pracę, służbę lub współpracę z organami bezpieczeństwa, ich stosunki pracy wygasną po upływie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia.W przypadku osób, które oświadczenia nie złożą, ich stosunek pracy wygasa z dniem, z którym upłynął termin na złożenie oświadczenia.
Grupa III: osoby, które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 r. i będą się ubiegały o zatrudnienie w służbie cywilnej.W przypadku naborów rozpoczętych przed 27 czerwca 2023 r. osoby w nich uczestniczące muszą uzupełnić dokumentację o oświadczenia lustracyjne. W przypadku naborów do służby cywilnej ogłoszonych po wejściu w życie art. 4a ustawy o służbie cywilnej warunek zatrudnienia wprowadzany na mocy tego przepisu będzie wstępnie (na potrzeby naboru) weryfikowany analogicznie jak w przypadku warunków określonych w art. 4 tej ustawy – kandydat będzie składał tzw. małe oświadczenie lustracyjne.Warunek ten powinien znaleźć się w ogłoszeniu o naborze wśród wymagań niezbędnych, a oświadczenie na ten temat – wśród wymaganych dokumentów i oświadczeń. Na potrzeby przeprowadzenia naboru będzie więc składane oświadczenie wskazujące na spełnienie bądź nie warunku określonego w art. 4a. Jest to oświadczenie składane na podstawie ustawy o służbie cywilnej, a jego wzór nie jest prawnie określony. Po wejściu w życie art. 4a dopiero osoba wybrana przez dyrektora generalnego (kierownika) urzędu do zatrudnienia będzie składała właściwe oświadczenie lustracyjne zgodnie z ustawą lustracyjną (dla łatwiejszej orientacji nazwijmy je „dużym oświadczeniem”) i w formie określonej przez tę ustawę (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku 1a do ustawy lustracyjnej i jest udostępniony na stronie internetowej IPN).Jeżeli jednak osoba ta już wcześniej składała oświadczenie lustracyjne, to zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy lustracyjnej będzie składała organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór informacji znajduje się w załączniku 2a do ustawy lustracyjnej i jest udostępniony na stronie internetowej IPN). Realizowanie zakazu zatrudnienia osób, które pracowały, służyły w służbach bezpieczeństwa lub współpracowały z nimi oraz kłamców lustracyjnych ciąży na pracodawcy.Pracodawca weryfikuje treść oświadczenia lustracyjnego, kierując zapytanie do prezesa IPN w celu zapewnienia przestrzegania zakazu zawartego w art. 4a ustawy służbie cywilnej.
GRUPA IV: osoby, które są zatrudnione w służbie cywilnej i złożyły nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. Chodzi o osoby, którea) po wejściu w życie przepisów są zatrudnione w służbie cywilnej lub będą urzędnikami państwowymi, lub innymi pracownikami, o których mowa w ustawie o pracownikach urzędów państwowych, orazb) wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez tę osobę niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego W przypadku osób, które są pracownikami, obowiązki są analogicznie jak wobec osób z grupy I. Odpowiednio jak wobec osób z grupy I. Na podstawie art. 69a ustawy o służbie cywilnej stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej będzie wygasał z dniem doręczenia kierownikowi urzędu zatrudniającemu członka korpusu służby cywilnej prawomocnego orzeczenia stwierdzającego fakt złożenia przez tę osobę niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 4 ustawy lustracyjnej.Analogiczny przepis został wprowadzony również w ustawie o pracownikach urzędów państwowych.