Zgodnie z nim w każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania na budowę schetynówki nie więcej niż jednego zadania, a powiat – z nie więcej niż dwóch. Udzielona dotacja nie może przekraczać 3 mln zł i 50 proc. kosztów realizacji każdego wniosków.
– Zabiegałem o korzystniejsze warunki ze względu na biedniejsze powiaty, których nie stać na 50-proc. wkład własny – mówi Robert Godek, starosta strzyżowski, Związek Powiatów Polskich.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przychylało się do propozycji, aby powiat mógł otrzymać wsparcie w wysokości 75 proc. wartości zadania, ale wówczas w danym roku mógłby złożyć tylko jeden wniosek. – To rozwiązanie byłoby korzystne nie tylko ze względu na powiaty, które mogłyby liczyć na wyższe wsparcie jednej inwestycji, ale również budżet państwa. Zamiast sfinansować dwóch zadań powiatu po 50 proc. każde, mógłby tylko jedno w 75 proc. – wyjaśnia Robert Godek. W jego ocenie część powiatów zrezygnuje z sięgania po wsparcie na remonty dróg, ponieważ nie będzie ich stać na tak wysoki wkład własny.
– Jeżeli jednak ta kwestia była na tyle kontrowersyjna, że blokowała przygotowanie rządowego programu dotowania dróg lokalnych, to lepiej, że z niej zrezygnowano niż jeszcze przedłużano prace, – uważa starosta.
Nowelizacja określa też zasady oceniania wniosków o pieniądze na budowę drogi. Najlepiej będą punktowane te, które zakładają znaczenie inwestycji m.in. dla: podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (maks. 20 pkt), rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa (maks. 5 pkt), poprawy dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych (maks. 7 pkt).