Radni nie mogą narzucać zadań samorządowym instytucjom kultury. Takie stanowisko zajął wojewoda mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym w sprawie uchwały podjętej przez gminę Suchożebry. Dotyczyła ona utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury.

Zastrzeżenia wojewody wzbudził zapis zawarty w uchwale, że działalność placówki oprócz upowszechniania kultury, będzie dodatkowo obejmowała zadania w zakresie sportu i rekreacji.
– Regulacja taka jest niedopuszczalna w świetle obowiązującego prawa, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych. Zgodnie z nim nie można podzielić poglądu, iż jedynie wola organizatora decyduje o tym, jakie zadania będą przypisane tworzonej przez niego instytucji kultury – wskazał w rozstrzygnięciu wojewoda mazowiecki.
Pogląd ten stoi bowiem w sprzeczności z art. 9, art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. 2012 r. poz. 406 ze zm.).
Tymczasem rada gminy, bez podstawy prawnej, połączyła przedmiot działania Gminnego Ośrodka Kultury z zadaniami m.in. dotyczącymi sportu. – Samorządowe instytucje kultury jako mające osobowość prawną, są odrębnym od gminy podmiotem prawa, dysponują majątkiem, środkami trwałymi, samodzielnie nimi gospodarują, organizator nie odpowiada za ich zobowiązania – pokreślił wojewoda mazowiecki.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 28 sierpnia 2015 r., nr LEX-S.4131.17.2015.MR