PGW Wody Polskie wdrożyło kolejny program przeznaczony dla polskich wędkarzy. „Opłata Krajowa” to nowy projekt, który ma być uzupełnieniem Programu „Nasze Łowiska”. Jego zadaniem jest ułatwienie dostępu do jeszcze większej liczby łowisk wędkarskich.

Na czym polega Program „Opłata Krajowa”?

Program „Opłata Krajowa” to drugi obok Programu „Nasze Łowiska” wdrożony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: PGW Wody Polskie). Jego zadaniem jest ułatwienie dostępu do jeszcze większej liczby łowiskwędkarskich. Program „Opłata Krajowa” uzupełnia Program "Nasze Łowiska" o dodatkowe obwody rybackie, których użytkownikami są podmioty inne niż PGW Wody Polskie. Po wniesieniu opłaty wędkarz ma prawo do amatorskiego połowu ryb zarówno na wodach, gdzie użytkownikiem są Wody Polskie, czyli obwodach rybackich i łowiskach Programu „Nasze Łowiska”, jak również w obwodach innych użytkowników rybackich, którzy przystąpili do Programu „Opłata Krajowa”. Nowy program poszerza zatem ofertę łowisk dostępnych dla wędkarzy w ramach jednej opłaty.

Ważne

Ważne!

„Opłata Krajowa” w 2023 roku wynosi 350 zł, natomiast opłata ulgowa, dla młodzieży do 18. roku życia, to 175 zł.

Wykazy obwodów, użytkowników rybackich i dzierżawców, którzy przystąpią do programu są aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie wody.gov.pl

Wykaz_obwodów_rybackich_i_łowisk_OK_24.05.2023.pdf (wody.gov.pl)

Jaka jest różnica między Programami „Opłata Krajowa” i „Nasze Łowiska”?

W ramach Programu „Nasze Łowiska” można uzyskać zezwolenie do amatorskiego połowu ryb na wodach, na których racjonalną gospodarkę rybacką prowadzi bezpośrednio PGW Wody Polskie, a konkretnie dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Natomiast program „Opłata Krajowa” uprawnia do połowu zarówno na wodach dostępnych do wędkowania w ramach programu Nasze Łowiska, jak również na wodach innych użytkowników rybackich, którzy na mocy porozumień podpisanych z PGW Wody Polskie udostępnili obwody dla wędkarzy w ramach programu „Opłata Krajowa”.

Kto może przystąpić z Programu „Opłata Krajowa”?

W ramach Programu „Opłata Krajowa” zezwolenie może wykupić każdy wędkarz. Są jednak dwa warunki:

  • trzeba posiadać kartę wędkarską oraz
  • przestrzegać regulaminu amatorskiego połowu ryb, obowiązującego na danym łowisku.

Czy Programy „Nasze Łowiska” oraz „Opłata Krajowa” są spójne?

Programy „Nasze Łowiska” oraz „Opłata Krajowa” są ze sobą kompatybilne i przenikają się. Program „Opłata Krajowa” poszerza ofertę dla wędkarzy i obejmuje zarówno łowiska objęte tym programem, jak również wody dostępne w ramach programu „Nasze Łowiska”. Wędkarz, który wykupi zezwolenie w ramach Programu „Opłata Krajowa” zyskuje uprawnienie połowu na wszystkich łowiskach w Polsce dostępnych w ramach programu „Opłata Krajowa” oraz wszystkich łowisk w Polsce dostępnych w ramach Programu „Nasze Łowiska”.

Ważne

Ważne!

Wykupienie opłaty „Nasze Łowiska” nie uprawnia do wędkowania w Programie „Opłata Krajowa”.

Wprawdzie zezwolenie do amatorskiego połowu uzyskane w ramach Programu „Nasze Łowiska” nie uprawnia do połowu na podstawie Programu „Opłata Krajowa”, istnieje jednak możliwość dokupienia zezwolenia „Opłata Krajowa”. Wysokość tej dopłaty stanowi różnicę pomiędzy ceną zezwolenia „Opłata Krajowa” a zezwoleniem „Nasze Łowiska” .

Ważne

Ważne!

Różnica dopłaty jest zmienna i zależy od wysokości corocznie ustalanych stawek za obydwa rodzaje zezwoleń, a roku 2023 wynosi 100 zł.

Czy zezwolenie „Opłata Krajowa” uprawnia do wędkowania na wszystkich wodach użytkownika?

Program „Opłata Krajowa” nie daje możliwości łowienia na wszystkich innych wodach użytkownika rybackiego, u którego wykupione zostało to zezwolenie. Zezwolenie obejmuje jedynie te wody, niezależnie od lokalizacji w Polsce, które włączone są do programu „Opłata Krajowa”. Wykazy łowisk dostępnych w ramach Programu są na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronach internetowych PGW Wody Polskie pod linkami https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplata-krajowa - Opłata Krajowa.

Ważne

Ważne!

Zezwolenie „Opłata Krajowa”obejmuje jedynie te wody, które włączone są do tego Programu.

U kogo wykupuje się zezwolenia?

Zezwolenie „Opłata Krajowa” można wykupić u użytkownika rybackiego danego łowiska w tym również w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej PGW WP, natomiast zezwolenie „Nasze Łowiska” należy wykupić w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP. Wykazy łowisk dostępnych w ramach obydwu programów są na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronach internetowych PGW Wody Polskie pod linkami https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplata-krajowa – „Opłata Krajowa” i https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska – „Nasze Łowiska”.

Czy „Opłata Krajowa” i „Nasze łowiska” to to samo?

Program „Opłata Krajowa” jest szerszym projektem w stosunku do Programu „Nasze Łowiska”. „Opłata Krajowa”, na podstawie jednego zezwolenia, uprawnia wędkarzy do amatorskiego połowu w całym kraju - zarówno na wodach, na których gospodarkę rybacką prowadzi PGW Wody Polskie (dostępne w ramach programu "Nasze Łowiska"), jak i na wodach udostępnianych przez innych użytkowników rybackich udostępnianych w ramach programu "Opłata Krajowa"). Wykazy łowisk dostępnych w ramach obydwu programów są na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronach internetowych PGW Wody Polskie pod linkami https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplata-krajowa – „Opłata Krajowa” i https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska – „Nasze Łowiska”.

Dla kogo przeznaczone są Programy „Opłata Krajowa” i „Nasze łowiska”?

Oba Programy mają służyć upowszechnianiu amatorskiego połowu ryb i umożliwiać dostęp do tej formy rekreacji jak największej liczbie wędkarzy. Celem obydwu programów jest, aby dostęp ten był jak najprostszy i jak najbardziej powszechny.

Jak długo i gdzie można łowić w ramach programów „Nasze Łowiska” i „Opłata Krajowa”?

Zezwolenia w obydwu Programach są zezwoleniami rocznymi, przy czym uprawniają do połowów w roku kalendarzowym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. Jedno zezwolenie umożliwia połów ryb w całym kraju na wszystkich wodach objętych danym programem. Wykazy łowisk dostępnych w ramach obydwu programów są na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronach internetowych PGW Wody Polskie pod linkami https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplata-krajowa - Opłata Krajowa i https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska - Nasze Łowiska.

Ważne

Ważne!

Zezwolenia udzielane w obydwu Programach uprawniają do wędkowania przez jeden rok kalendarzowy - od 1 stycznia do 31 grudnia. Na podstawie jednego zezwolenia można łowić w całym kraju na wszystkich wodach objętych danym programem.

Gdzie mogę wykupić zezwolenie „Nasze Łowiska”?

Zezwolenie „Nasze Łowiska” można nabyć w jednym z Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, prowadzących samodzielnie racjonalną gospodarkę rybacką. W chwili obecnej są to:

Ważne

Ważne!

Szczegółowe zasady sprzedaży zezwoleń w ramach Programu Nasze Łowiska można znaleźć w sekcji Łowiska RZGW na wskazanych powyżej stronach internetowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP, oraz w ramach strony głównej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska.

Gdzie mogę wykupić zezwolenie „Opłata Krajowa”?

Zezwolenie „Opłata Krajowa” można nabyć w tych samych Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, które obecnie prowadzą samodzielnie racjonalną gospodarkę rybacką i udostępniają swoje wody w ramach programu „Nasze Łowiska”, w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie na obszarze działania których zawarte zostały umowy z innymi użytkownikami w ramach programu „Opłata Krajowa” oraz u użytkowników rybackich innych niż PGW Wody Polskie, którzy przystąpili do programu „Opłata Krajowa”.

W chwili obecnej są to:

Czy mając inne zezwolenie mogę przystąpić do Programu „Nasze Łowiska”

Mając wykupione inne zezwolenie, np. u innego użytkownika rybackiego, nie można dokupić zezwolenia „Nasze Łowiska”. Natomiast można wykupić odrębnie zezwolenie „Nasze Łowiska”, uzyskując tym samym za jedna opłata dostęp do ponad stu łowisk w całym kraju.

Ważne

Ważne!

Posiadając zezwolenie wykupione u innego użytkownika rybackiego, nie można dokupić zezwolenia „Nasze Łowiska”.

Czy mając inne zezwolenie mogę przystąpić do Programu „Opłata Krajowa”?

Posiadając zezwolenie wykupione u innego użytkownika można dokupić zezwolenie „Opłata Krajowa”. Warunkiem jest jednak, aby posiadane zezwolenie dotyczyło obwodu rybackiego będącego w wykazie obwodów dostępnych w ramach Programu „Opłata Krajowa”. Opłata stanowić będzie różnicę/dopłatę pomiędzy ceną już wykupionego zezwolenia a ceną zezwolenia "Opłata Krajowa", ustalanego corocznie stosownym zarządzeniem Prezesa PGW Wody Polskie.

Ważne

Ważne!

Posiadając zezwolenie wykupione u innego użytkownika rybackiego można dokupić zezwolenia „Opłata Krajowa” pod warunkiem, że posiadane zezwolenie dotyczy obwodu rybackiego będącego w wykazie obwodów dostępnych w ramach Programu „Opłata Krajowa”.

Mapa obwodów rybackich adminstrowanych przez Wody Polskie w ramach "Naszych Łowisk" oraz program „Opłata Krajowa” dostępna jest na stronie:

Nasze Łowiska (wody.gov.pl)