Włodarz może wydać przepisy porządkowe tylko jeżeli faktycznie tryb niecierpiący zwłoki jest uzasadniony. Takie stanowisko zajął wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym w sprawie zarządzenia burmistrza Opoczna. Dotyczyło ono regulaminu porządkowego miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Wojewoda unieważnił je w całości.
Jego zastrzeżenia wzbudziła podstawa zarządzenia. Jest nim m.in. art. 41 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Przepis ten stanowi, że włodarz może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia tylko w przypadku niecierpiącym zwłoki. Jednak zdaniem wojewody nie było uzasadnienia dla zastosowania tego trybu.
– Istnienie zbiornika wodnego, a tym samym miejsca do kąpieli oraz nadejście okresu letniego nie są zdarzeniami nagłymi, które można uznać za przypadki niecierpiące zwłoki – uważa Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.
Zdaniem wojewody Rada Miejska w Opocznie mogłaby podjąć uchwałę w tej sprawie w trybie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Upoważnia on ją do wydawania aktów prawa miejscowego w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Ponadto wojewoda wskazał, że błędny jest również zapis zawarty w zarządzeniu burmistrza, zgodnie z których wchodzi ono w życie z dniem podpisania.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie wojewody łódzkiego z 2 września 2015 r., sygn. akt PNK-I.3131.477.2015.