Do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych ma należeć organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek wyłącznie w zakresie wynikającym ze specyfiki ich pracy. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. poz. 199).
Projektowane zmiany mają na celu dookreślenie zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych, które ma polegać przede wszystkim na wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
Resort edukacji podkreśla, że podstawą wprowadzenia zmian są wyniki badań realizowanych na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki”.
Wniosek z nich był taki, że należy określić szczegółowy zakres zadań i kompetencji tzw. instytucji systemu wspomagania placówek oświatowych, aby ten obowiązek wynikał ze specyfiki ich pracy.
Do zadań poradni w dalszym ciągu ma należeć m.in.: realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacja procesu nauczania i wychowania. Obowiązkiem poradni jest też diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz udzielanie im oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji