Pierwsze gminy mogą się już ubiegać o unijne środki na przebudowę lub budowę przedszkola, oddziału przedszkolnego albo innej placówki wychowania przedszkolnego. Takie wsparcie w nowej perspektywie finansowej jest możliwe w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Dwa konkursy o dotacje na ten cel jako pierwszy ogłosił właśnie Urząd Marszałkowski w Katowicach. Pierwszy z nich ma budżet ok. 45 mln zł i został ogłoszony w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Drugi – z pulą ok. 13,1 mln zł – jest realizowany w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. W tym przypadku o dofinansowanie mogą się jednak ubiegać tylko gminy z zachodniego subregionu województwa.
Dotacje będą przyznawane na przebudowę lub budowę przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z wyposażeniem. Przy czym realizacja nowych obiektów będzie możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków jest niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie. Dofinansowanie będzie można uzyskać także na utworzenie innej formy wychowania przedszkolnego, które przewiduje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 143, poz. 839), czyli punktu przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego. Uzyskane środki będzie można też przeznaczyć na dostosowanie placówki do potrzeb niepełnosprawnych maluchów.
O pieniądze będą mogły się ubiegać JST, ich związki i stowarzyszenia, a także inne, państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji.
Na całą infrastrukturę edukacyjną (także szkolnictwa zawodowego) województwo śląskie do 2020 r. ma do wydania 81 mln euro.
Konkursy na wsparcie infrastruktury edukacyjnej w nowej perspektywie będą organizowane także w innych województwach. Przewidzieli je w regionalnych programach operacyjnych także marszałkowie: zachodniopomorski (58,8 mln euro) i dolnośląski (65 mln euro).