Udzielanie dofinansowania dla prywatnego żłobka nie może być uzależnione do znajomości przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Stawianie takiego wymogu podmiotom starającym się o dotacje jest zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) we Wrocławiu niezgodne z prawem. Był to też jeden z powodów, dla których uznała ona za nieważną uchwałę rady gminy Jelcz-Laskowice, określającą wysokość, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla prywatnych żłobków. Została ona podjęta na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ale jak stwierdził organ nadzoru znalazły się w niej postanowienia, które go naruszają.
Jednym z nich jest wskazanie przez radnych, że do wniosku o dofinansowanie konieczne jest dołączenie oświadczenia wskazującego na znajomość ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168). Jego wzór został określony w załączniku nr 1 do uchwały.
W ocenie RIO znajomość jej przepisów nie jest konieczna do ubiegania się o dotację. Żądanie takiego oświadczenia wykracza też poza delegację ustawową z art. 60 ust. 2 ustawy żłobkowej. Nie przewiduje on bowiem możliwości nałożenia na podmiot starający się o dofinansowanie obowiązku składania wspomnianego dokumentu.
Ponadto właściciel żłobka – wbrew wymogom stawianym przez uchwałę – nie ma obowiązku dołączania do wniosku zaświadczenia potwierdzającego wpisanie go do rejestru placówek prowadzonego przez gminę. Izba podkreśla, że stanowi to naruszenie kodeksu postępowania administracyjnego. Samorząd nie może wymagać przedstawienia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego faktu lub stanu prawnego, jeżeli może go ustalić na podstawie posiadanych już informacji – znajdujących się w różnych ewidencjach lub rejestrach.
Kolejne zapisy uchwały naruszają natomiast według RIO art. 60 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jego treścią dotacja celowa z budżetu gminy przysługuje na każde dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dlatego organ nadzoru uznał, że sprzeczne z tym przepisem jest uzależnianie przyznania dotacji od tego, czy dziecko oraz co najmniej jedno z jego rodziców (lub opiekunów) mieszka na terenie gminy. Wprowadzenie takiego wymogu również stanowi wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego. Podobny zarzut jest wobec postanowieniom uchwały, które obniżają wysokość dotacji w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.