Radni nie mogą uzależniać wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego od treści reklamy, która jest na nim postawiona. Tak uznał wojewoda warmińsko-mazurski, stwierdzając nieważność uchwały podjętej przez radnych Ełku. Miała ona uregulować zasady ustalania wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

Wojewoda stwierdził, że niezgodny z prawem jest m.in. zapis, który wskazuje, że stawki za niepełny rok będą obliczane proporcjonalnie do liczby rozpoczętych miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Tymczasem zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460) cena ta powinna być zależna od liczby dni. Sprzeczny z prawem jest również fragment uchwały wskazujący, że opłata za jeden dzień zajęcia pasa drogowego pod reklamę wynosi 10 zł za mkw. w przypadku, gdy jej treść dotyczy informacji o towarze, usługach, osobie czy ruchu społecznym. Z kolei jeśli jest to wiadomość o imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez jednostki samorządowe, opłata wyniesie 1 zł za mkw. Ustawa o drogach publicznych stanowi bowiem, że przy ustalaniu stawek uwzględnia się tylko takie kryteria jak: kategorię zajętej drogi, rodzaj elementu pasa, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia drogi oraz umieszczonego urządzenia. Zastosowanie innych wyznaczników wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego.