Wojewoda stwierdził, że niezgodny z prawem jest m.in. zapis, który wskazuje, że stawki za niepełny rok będą obliczane proporcjonalnie do liczby rozpoczętych miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Tymczasem zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460) cena ta powinna być zależna od liczby dni. Sprzeczny z prawem jest również fragment uchwały wskazujący, że opłata za jeden dzień zajęcia pasa drogowego pod reklamę wynosi 10 zł za mkw. w przypadku, gdy jej treść dotyczy informacji o towarze, usługach, osobie czy ruchu społecznym. Z kolei jeśli jest to wiadomość o imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez jednostki samorządowe, opłata wyniesie 1 zł za mkw. Ustawa o drogach publicznych stanowi bowiem, że przy ustalaniu stawek uwzględnia się tylko takie kryteria jak: kategorię zajętej drogi, rodzaj elementu pasa, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia drogi oraz umieszczonego urządzenia. Zastosowanie innych wyznaczników wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego.
Wątpliwości wojewody wzbudziły także ustalenia różnicujące ceny w zależności od celów zajęcia pasa, np. pod tymczasowe stoisko handlowe oraz kioski, pod ogródki gastronomiczne i inne przeznaczenie handlowe, na cele rolne i sportowo-rekreacyjne. W ocenie wojewody zapis jest niejasny, niedookreślony i budzący poważne wątpliwości interpretacyjne, co nie powinno mieć miejsca szczególnie przy bardzo zróżnicowanych stawkach opłat wynoszących od 0,02 zł do 5,00 zł za 1 mkw.

ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 8 czerwca 2015 r., nr PN.4131.138.2015.