Wiadomo już, na jakich zasadach będzie udzielana pomoc publiczna na inwestycje w infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) w nowej perspektywie finansowej.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w tej sprawie. Wydanie tego aktu jest niezbędne do uruchomienia unijnych środków, którymi dysponują marszałkowie województw.
Reklama
W większości przypadków przyznanie dofinansowania na rozwój infrastruktury energetycznej oraz na badania środowiska z RPO będzie się wiązało z koniecznością udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej. Projekt określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb jej udzielania w nowej perspektywie finansowej. Regulacja opiera się na rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Będzie ona udzielana w formach, które dopuszcza unijna regulacja, tzn. w postaci dotacji, pożyczki lub gwarancji.

Reklama
Projekt określa m.in. progi intensywności, czyli wysokości wsparcia. Bedzie ono mogło wynieść maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Przy czym, jeśli dofinansowanie uzyska mikro lub mały przedsiębiorca, intensywność pomocy publicznej może być zwiększona o 20 pkt proc., a w przypadku średniego przedsiębiorcy – o 10 pkt proc. Projekt reguluje także kwestię indywidualnej notyfikacji pomocy przez Komisję Europejską, jeśli jej udzielenie wiąże się z ryzykiem zakłócenia konkurencji. Obowiązek jej zgłoszenia będzie dotyczył pomocy o wartości przekraczającej 50 mln euro (w przypadku inwestycji w infrastrukturę energetyczną) oraz powyżej 15 mln euro (w przypadku badań środowiska) przypadających na jedno przedsiębiorstwo i jeden projekt inwestycyjny. Regulacja wejdzie w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacjach