Ustawa krajobrazowa określa warunki, jakie będzie musiała spełniać posadowiona w pasie drogowym reklama emitująca światło. Określa także odległość umieszczenia banerów od zewnętrznej krawędzi jezdni
Ustawa zachowuje co do zasady dotychczasowy tryb lokalizowania reklam w pasie drogowym, dopuszczając jednak, by w granicach miast na prawach powiatu tablice i urządzenia reklamowe mogły być umieszczane na gruntach w pasie drogowym na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej w wypadkach uzasadnionych względami funkcjonalnymi. W szczególności chodzi o takie tablice lub urządzenia, które będą umieszczone na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury.
Reklama
WAŻNE

Reklama
Podmiot, który umieścił tablicę lub urządzenie reklamowe niespełniające warunków, musi dostosować je do tych wymogów w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy krajobrazowej
Zawarcie umowy
Ograniczenie regulacji do miast na prawach powiatu jest związane z tym, że w tych miastach zarządzanie całą siecią dróg (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych) należy do jednego organu. Dlatego możliwe jest kompleksowe zarządzanie nośnikami reklamowymi zlokalizowanymi w pasie drogowym.
Dodany do art. 22 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej: u.d.p.) ust. 2d zastrzega, że wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przysługujących zarządowi dróg w sytuacji zawarcia umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, która miałaby zastosowanie w przypadku danej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego umieszczanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 40 ust. 1 u.d.p.
Zawarcie umowy cywilnoprawnej z zarządcą drogi na umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych w pasie drogowym oznacza brak obowiązku uzyskania zgody na zajęcie tego pasa, o której mowa w art. 40 ust. 1 u.d.p. Jednak zarządca drogi będzie musiał odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają niezbędnych warunków.
Podwójna opłata
Gdy zarządcą drogi nie jest miasto na prawach powiatu, umieszczanie reklam w pasie drogowym odbywa się za zgodą na zajęcie pasa drogowego. W tym przypadku opłatę z tego tytułu powiększa się o wysokość opłaty reklamowej.
Ustawa krajobrazowa wprowadza zmianę do art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej: u.d.p.). Przepis ten zabrania umieszczania reklam:
● imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
● poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.
Ponadto w dodanym art. 42a u.d.p. ustala się, że widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło nie może:
● wyświetlać ruchomych obrazów;
● stosować efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami.
Minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.