To organ wykonawczy gminy określa szczegóły dotyczące sposobu zbierania i analizowania głosów mieszkańców w ważnych dla wspólnoty sprawach. Tak stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski, który unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Miłakowie.
Radni Miłakowa podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy. Taka kompetencja przysługuje rajcom na mocy art. 5a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). W uchwale powinno być określone m.in. to, kto inicjuje konsultacje, sposób ich przeprowadzania, reguły ustalania wyników czy też sposób rozpowszechniania wyników wśród lokalnej społeczności. Wykonywaniem tak sformułowanych przepisów lokalnych powinien zaś zajmować się organ wykonawczy w gminie.
Radni z Miłakowa nie polemizowali z kompetencją przypisaną burmistrzowi, postanowili jednak ograniczyć jego swobodę w wykonywaniu przypisanych mu obowiązków. Otóż w podjętej uchwale enumeratywnie (wyczerpująco) wskazali, jakie elementy musi zawierać zarządzenie burmistrza wydawane każdorazowo, gdy mają być zorganizowane konsultacje w konkretnej sprawie. Taki przepis podważył wojewoda warmińsko-mazurski. W jego ocenie radni w ten sposób wkroczyli w zarezerwowaną dla organu wykonawczego swobodę określania mechanizmu zrealizowania uchwały. To bowiem burmistrz decyduje, w jaki sposób wykonać dany akt prawa miejscowego.
„W zakresie upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, do określenia przez radę gminy zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami nie mieści się zobowiązanie organu wykonawczego gminy do wydania w tym przedmiocie zarządzenia o treści narzuconej przez organ stanowiący gminy” – uzasadnił swoje stanowisko wojewoda Marian Podziewski.
Innymi słowy to burmistrz decyduje, jakie kwestie podnieść w wydawanym przez siebie zarządzeniu, by zagwarantować sprawne i rzetelne przeprowadzenie konsultacji na terenie danej gminy.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 12 maja 2015 r., nr PN.4131.105.2015.