Osoba, która wypełni druk „Niebieska karta – A”, będzie miała pięć dni na przekazanie go do gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Teraz ma na to tydzień.

Tak przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz formularzy „Niebieska karta”, które zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie z 13 września 2011 r. (Dz.U. poz. 1245). Wydanie nowego aktu prawnego jest związane z wejściem w życie 22 czerwca ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535), która wprowadza wiele modyfikacji w przepisach, które wymagają m.in. dostosowania do nich procedury Niebieskie karty.

Jedna z nich zakłada, że gminny zespół interdyscyplinarny nie będzie powoływać grupy roboczej, zajmującej się konkretnym przypadkiem wystąpienia przemocy domowej, tylko grupę diagnostyczno-pomocową, która co do zasady będzie się składała z dwóch osób: policjanta i pracownika socjalnego, ale będzie mogła być rozszerzona o pracowników innych służb społecznych, np. nauczyciela czy asystenta rodziny. Projekt rozporządzenia wskazuje, że jeśli grupa robocza złoży wniosek w tej sprawie do zespołu, to ten będzie miał trzy dni na zwrócenie się do podmiotów zatrudniających te osoby o wytypowanie ich przedstawiciela do udziału w pracach grupy (nie będą mogły tego odmówić).

Następna zmiana, która znalazła się w projekcie rozporządzenia, polega na skróceniu z siedmiu do pięciu dni czasu, w którym osoba wszczynająca procedurę Niebieskie karty (poprzez wypełnienie formularza „Niebieska karta – A”) powinna go przekazać zespołowi interdyscyplinarnemu. Ten ma potem trzy dni na przekazanie go grupie diagnostyczno-pomocowej. Doprecyzowano też, że jej pierwsze spotkanie powinno się odbyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od momentu, gdy trafił do niej wspomniany druk.

Ustawa z 9 marca 2023 r. nałożyła też na grupę diagnostyczno-pomocową obowiązek prowadzenia działań monitorujących wobec osób doświadczających przemocy przez okres dziewięciu miesięcy od zakończenia procedury Niebieskie karty. Projekt rozporządzenia przesądza, że rodzaj, formę oraz sposób wykonywania czynności monitorujących określa grupa, choć wskazuje, że w szczególności mają one polegać na składaniu wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa. Ponadto w projekcie uwzględnione zostały przepisy regulujące postępowanie w sytuacji, gdy osoby doznające przemocy posługują się językiem obcym. Umożliwiają one zespołowi interdyscyplinarnemu włączenie do podejmowanych działań tłumacza, który będzie zobligowany do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, jakie uzyska, gdy będzie uczestniczył w procedurze Niebieskie karty.

Wreszcie projekt rozporządzenia modyfikuje wzory formularzy stosowanych w procedurze, które są załącznikami do niego. Poza wspomnianym drukiem „Niebieska karta – A”, którego wypełnienie rozpoczyna realizację całej procedury i zawiera podstawowe dane osób doświadczających przemocy, są to druki oznaczone literami B, C i D. Pierwszy z nich to informator dla ofiar przemocy o przysługujących im prawach i formach pomocy. Z kolei formularz C jest wypełniany przez grupę w trakcie pracy z pokrzywdzonymi w wyniku przemocy osobami, a druk D jest wykorzystywany przy czynnościach podejmowanych wobec sprawcy przemocy. Co istotne, w tych formularzach znalazła się rubryka, w której można wpisać numer PESEL osób objętych procedurą Niebieskie karty (zarówno jej ofiar, jak i sprawców). ©℗