Sejm odrzucił poprawki Senatu łagodzące zasady nabywania prawa do dodatków przez emerytowanych sołtysów.

Podczas wieczornego głosowania w piątek posłowie odrzucili podwyżkę zaproponowaną przez senatorów w nowej ustawie o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. W myśl tych poprawek 300 zł miesięcznie dodatku do emerytury należałoby się osobie z 8-letnim stażem na stanowisku sołtysa, 400 zł za 12-letni staż i 500 zł za 16 lat sołtysowania.

Wynika z tego, że już niedługo w życie wejdzie pierwotna propozycja, w myśl której 300 zł dodatku do emerytury dostanie osoba, która pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez osiem lat.

Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca 2023 r. Wypłata dodatku nastąpi tylko na wniosek uprawnionego. Minister rolnictwa określi wzór wniosku o przyznanie świadczenia. Będzie go można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. ©℗