Ministerstwo Środowiska (MŚ) wyjaśniło, jak należy definiować pojęcie domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dzięki temu gminy będą mogły łatwiej ustalić, kiedy opłata za śmieci ma mieć formę ryczałtową, która jest wnoszona tylko raz w roku.

Wątpliwości wzięły się stąd, że nowelizacja z 28 listopada 2014 r. zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) daje możliwość ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za śmieci, przy czym ma ona zastosowanie tylko do domów i nieruchomości, które są wykorzystywane w celach wypoczynkowo-rekreacyjnych. Przepisy nie wskazują jednak, czym one się dokładnie charakteryzują.
– W związku z powyższym pojęciom tym należy nadać znaczenie przyjęte w języku potocznym – twierdzi resort.
Wyjaśnia, że domki letniskowe nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych, tylko do celów związanych z wypoczynkiem. Podobnie jest w przypadku ogródków działkowych. Podstawowym celem rodzinnego ogrodu działkowego jest bowiem m.in. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw.
– Zasadniczo nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, są wykorzystywane tylko w celu czasowego przebywania w związku z wypoczynkiem. Dlatego też są zaliczane do kategorii nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają na nich odpady komunalne – wskazuje MŚ.
Resort środowiska uzupełnia, że istotne jest tu nie przeznaczenie nieruchomości (np. to zapisane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie ona pełni.
– Jeżeli nieruchomości te są wykorzystywane w celu zamieszkiwania, gmina ma obowiązek zorganizować odbieranie z nich odpadów komunalnych. W takim też przypadku właściciel np. działki musi ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek określonych dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie stawkę ryczałtową – zauważa resort środowiska.
W przypadku objęcia przez gminę zorganizowanym przez nią systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości z domkami letniskowymi i innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku, na samorządzie ciąży obowiązek podjęcia uchwały określającej ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Resort środowiska zastrzega, że jego wyjaśnienie nie stanowi wiążącej interpretacji prawa.
Zasady ustalania stawki ryczałtowej
Te formę opłaty określa gmina. Przy czym jest ona:
uchwalana za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach wyrażonej liczbą pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi