Zasady uchwalania gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi uregulowano w art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W art. 41 ust. 1 postanowiono, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: