W opisanej w pytaniu sytuacji zapewne zastosowano metodę ustalenia opłaty odnoszącą się do liczby mieszkańców w danej nieruchomości zamieszkałej. W art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.c.p.g.) postanowiono, że przy tego typu nieruchomościach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub